ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ


 • Μισθοδοσία του πάσης φύσεων προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ., μελών ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, Διοικητικών μονίμων, Διοικητικών ΙΔΑΧ, Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Π.Δ. 407/80, Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, Φοιτητές ΤΕΙ, Μηνιαίο Βοήθημα Παλαιών Καθηγητών.
 • Τακτοποίηση των μισθολογικών μεταβολών του προσωπικού.
 • Αναμόρφωση της μισθοδοσίας ανάλογα με τις κείμενες διατάξεις.
 • Ανάρτηση των συμβάσεων και ετοιμασία των εργοδοτικών εισφορών που αφορούν σε ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν ενταχθεί στην παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4387/16 για τους κλάδους Σύνταξης και Ασθένειας.
 • Προετοιμασία και αποστολή στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας όλων των οικονομικών στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρηθούν στην πλατφόρμα του ΔΑΥΚ που είναι απαραίτητα για τον υπολογισμό της σύνταξης γήρατος του προσωπικού
 • Τήρηση μισθολογικού μητρώου και χορήγηση ατομικών δελτίων μισθοδοσίας.
 • Χορήγηση βεβαιώσεων μισθολογικού περιεχομένου για κάθε νόμιμη χρήση.
 • Αναγνώριση, εκκαθάριση, πληρωμή πρόσθετων αμοιβών.
 • Προετοιμασία και αποστολή στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών των απαραίτητων αρχείων για πληρωμή.
 • Παρακολούθηση των δανείων των υπαλλήλων και ενημέρωση των τραπεζών σχετικά με τη λήξη ή την παράτασή τους.
 • Προετοιμασία και αποστολή των Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.)
 • Ετήσια σύνταξη και αποστολή στο taxis των συγκεντρωτικών καταστάσεων των βεβαιώσεων αποδοχών όλου του προσωπικού.
 • Αποστολή σε όλο το προσωπικό της ετήσιας βεβαίωσης μισθοδοσίας για φορολογική χρήση.  
 • Έκδοση και ανάρτηση των απαιτούμενων καταστάσεων μισθοδοσίας στη «Διαύγεια».
 • Ενημέρωση στο ΕΡΓΑΝΗ (Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Υπουργείου Εργασίας) στον ΟΑΕΔ και στην Επιθεώρησης Εργασίας για έναρξη και λήξη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

Επικοινωνία:

Αν. Προϊστάμενος του Τμήματος Μισθοδοσίας:

Στέφανος Μπαγεώργος
Τηλ.: 210 3897140
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: sbageorgos@asfa.gr

Αικατερίνη Καπέλου
Τηλ.: 210 3897151
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: ekapelou@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.