ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ


 • Συγκέντρωση των δικαιολογητικών, έλεγχος νομιμότητας, αναγνώριση εκκαθάρισης και καταχώρηση των παραστατικών δαπανών της Α.Σ.Κ.Τ. σύμφωνα με τη νομοθεσία.
 • Έκδοση των Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής και Προπληρωμής και απόδοση αυτών.
 • Αποστολή Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής στο Ελεγκτικό Συνέδριο, παραλαβή και έλεγχος θεωρημένων Ενταλμάτων και αρχειοθέτηση.
 • Απάντηση στα φύλλα έλεγχου και στις πράξεις επιστροφής της Επιτρόπου στο ΥΠΕΘ, στο Κλιμάκιο και στο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου όταν υπάρχουν διαφωνίες ως προς την νομιμότητα των  Χρηματικών Ενταλμάτων.
 • Έκδοση και ανάρτηση των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης και ανάρτηση τους στη Διαύγεια.
 • Ανάρτηση των απαιτούμενων πράξεων του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
 • Έκδοση των Γραμματίων Είσπραξης και κατάθεση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος των ποσών που αφορούν σε Γραμμάτια Μετρητών.
 • Απόδοση κρατήσεων υπέρ τρίτων.
 • Τήρηση βιβλίων και στοιχείων που προβλέπονται κατά την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Υποβολή των αιτημάτων Χρηματοδότησης στο Υπουργείο Παιδείας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Α.Σ.Κ.Τ. και παρακολούθηση των χρηματοροών.
 • Εξόφληση όλων των ενταλμάτων ηλεκτρονικά ή με μεταφορά ποσών μέσω της Τραπέζης της Ελλάδος.
 • Έλεγχος και παραλαβή όλων των έγγραφων που αφορούν στην έκδοση των ενταλμάτων (πρωτογενών αιτημάτων, εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης, τιμολογίων, δελτίων αποστολής, πρωτοκόλλων παραλαβής, εγκριτικών αποφάσεων του Πρύτανη, του Πρυτανικού Συμβουλίου ή της Συγκλήτου), καθώς και για την πληρωμή (Φορολογική ενημερότητα, Ασφαλιστική Ενημερότητα, Ποινικό Μητρώο, Αριθμούς Λογαριασμών κ.λ.π.) και αρχειοθέτησή τους.
 • Έκδοσή και προώθηση για υπογραφή των εγγράφων ανάθεσης προμήθειας ή υπηρεσίας καθώς και των εντολών πληρωμής.
 • Έκδοση και αποστολή των ετήσιων βεβαιώσεων προκαταβαλλόμενου φόρου από τους αναδόχους για φορολογική χρήση. 
 • Είσπραξη εσόδων, σύνταξη μηνιαίας κατάστασης εισπράξεων και κατάθεση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Τήρηση της πάγιας προκαταβολής
 • Τήρηση των βιβλίων που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.
 • Τήρηση αρχείου ενταλμάτων, παραστατικών, γραμματίων είσπραξης, εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης, ενημεροτήτων ασφαλιστικών και φορολογικών, βεβαιώσεων φόρου.
 • Ημερήσια παραλαβή των extrait όλων των τραπεζικών λογαριασμών, καθημερινή καταχώρηση εσόδων και εξόφληση χρηματικών ενταλμάτων σύμφωνα με τις αποσταλθείσες καταστάσεις από την Τράπεζα της Ελλάδος.
 • Μηνιαία επικοινωνία και παραλαβή των κινήσεων όλων των τραπεζικών λογαριασμών απολογιστικός έλεγχος εσόδων – εξόδων
 • Επικοινωνία με τους αναδόχους για την αποστολή απαραίτητων δικαιολογητικών για την ηλεκτρονική πληρωμή.

Επικοινωνία:

Αθήνα Γκογκομήτρου
Τηλ.: 210 3897111
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: agogomitrou@asfa.gr

Κατερίνα Μαυραειδή
Τηλ.: 210 3897139
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: kmavraeidi@asfa.gr

Δέσποινα Καπρή
Τηλ.: 210 3897155
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dkapri@asfa.gr


Δ/νση: Κεντρικό κτήριο διοίκησης

Πατησίων 42, Τ.Κ.10682 Αθήνα

© ASFA 2024. All rights reserved.