Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών


Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την υπογραφή διαπανεπιστημιακών συμφωνιών συνεργασίας, παρακολούθησης, υλοποίησης, εφαρμογής και ανάπτυξής τους, το συντονισμό των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, την προώθηση των προγραμμάτων καλλιτεχνικών ανταλλαγών, την ενημέρωση και παροχή πληροφοριών σχετικά με τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης (ERASMUS+ κλπ.) και το συντονισμό υλοποίησής τους, τη διεκπεραίωση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων προγραμμάτων, απολογισμού οικονομικής εν γένει διαχείρισης σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ε.Ε., την προώθηση συμμετοχής του Ιδρύματος σε διεθνείς συναντήσεις, την οργάνωση διεθνών συνεδρίων, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των αδειών εκπαιδευτικών σπουδών για τους ξένους φοιτητές (εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, διαλέξεις κ.λπ. )

Επικοινωνία:

Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Διεθνών Σχέσεων, Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Μορφωτικών Ανταλλαγών:

Τριαντάφυλλος Βοκορόκος
Τηλ.: 210 3897169
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: tvokorokos@asfa.gr , erasmus-incoming@asfa.gr

Μαρία Μυρώνη
Τηλ.: 210 3897131
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: erasmus@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.