Όργανα Διοίκησης και Διαχείρισης ΕΛΚΕ


Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών
Φωτεινή Ζήκα
Αν. Καθηγήτρια – Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

Μέλη Επιτροπής Ερευνών

Τακτικά Μέλη
Δημοσθένης Αβραμίδης, Αν. Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Παντελής Χανδρής, Αν. Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Ανδρέας Γιακουμακάτος, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Νικόλαος Δασκαλοθανάσης, Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Αναπληρωματικά μέλη
Ιωάννης Μεσσήνης, Αν. Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Κωνσταντίνος Βελώνης, Αν. Καθηγητής, εκπρόσωπος του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών
Ελεονώρα Βρατσκίδου, Επ. Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης
Ναυσικά-Σωτηρία Λιτσαρδοπούλου, Επ. Καθηγήτρια, εκπρόσωπος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Γραμματέας
Ελένη Κόνιαρη

Αναπληρωτής Γραμματέας
Θανάσης Μαλισιόβας, Μέλος Ε.Τ.Ε.Π.

Η σύνθεση, η συγκρότηση και η λειτουργία της Επιτροπής Ερευνών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996.

Η Επιτροπή Ερευνών, είναι πενταμελές συλλογικό όργανο που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο. Συγκροτείται από εκλεγμένους εκπροσώπους όλων των Τμημάτων της Α.Σ.Κ.Τ. και προεδρεύεται από την Αντιπρύτανι.

Η Επιτροπή Ερευνών συνεργάζεται με φορείς του Ιδρύματος, δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες καθώς και με διεθνείς οργανισμούς που έχουν σχέση με τους στόχους του Ε.Λ.Κ.Ε. Αναλαμβάνει για λογαριασμό της Α.Σ.Κ.Τ. , τη διαχείριση των διατιθέμενων κονδυλίων για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη και αξιοποίηση των ερευνητικών, επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και λοιπών δραστηριοτήτων της Σχολής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ερευνών έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες τις οποίες υλοποιεί και εκτελεί μέσω των οργανικών Μονάδων της:

α. Επεξεργάζεται προτάσεις προς τη Σύγκλητο για την ερευνητική πολιτική του Ιδρύματος.

β. Επικουρεί την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο στο συντονισμό των ερευνητικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών έργων που εκτελούνται από τους Τομείς, τα Τμήματα, και τα Εργαστήρια κ.λ.π. και χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. Εισηγείται τη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση των πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. 

γ. Προτείνει στη Σύγκλητο του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες, τρόπους για την αξιολόγηση, επιλογή χρηματοδότησης, πληρωμή των δαπανών και παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων που χρηματοδοτούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε.

δ. Αξιολογεί, επιλέγει και εγκρίνει σύμφωνα με τις παραπάνω διαδικασίες, προτάσεις για τη χρηματοδότηση έργων από τους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.

ε. Καταρτίζει ετήσιο επιστημονικό και οικονομικό προϋπολογισμό και απολογισμό κίνησης του Ε.Λ.Κ.Ε. Επίσης παρέχει, με εκθέσεις ή ειδικές εκδόσεις, κάθε αναγκαία ενημέρωση στις Πρυτανικές αρχές, τη Σύγκλητο, τα αρμόδια Υπουργεία και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, που χρηματοδοτούν τα έργα.

στ. Συντάσσει και υποβάλλει στη Σύγκλητο για έγκριση τον Οδηγό Χρηματοδότησης, στον οποίο περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες παρακολούθησης και ελέγχου της λειτουργίας και των πεπραγμένων του Ε.Λ.Κ.Ε.

ζ. Συντάσσει τον Κανονισμό Διάθεσης Προϊόντων από έργα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ο κανονισμός αυτός αφορά στη διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από τη διάθεση προϊόντων ερευνητικών έργων (ευρεσιτεχνίες,  κ.α.) καθώς και από αμοιβές όσων έχουν τα πνευματικά δικαιώματα σ’ αυτά. Ο κανονισμός αυτός εγκρίνεται από τη Σύγκλητο και αποτελεί μέρος του παρόντος Οδηγού Χρηματοδότησης.

η. Αναθέτει, με αμοιβή, έρευνες, μελέτες και εργασίες στο προσωπικό του Ιδρύματος (μέλη Δ.Ε.Π., διοικητικούς υπαλλήλους κ.α.) ή / και τρίτους για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

θ. Αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε. και καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους.

ι. Αναζητεί πηγές χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε. και ενεργεί κάθε πράξη απαραίτητη για την εξασφάλιση χρηματικών πόρων.

ια. Φροντίζει για την ενημέρωση της Επιστημονικής κοινότητας του Ιδρύματος για τις διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης έργων.

ιβ. Χορηγεί υποτροφίες από τα έσοδα του Ε.Λ.Κ.Ε. ή από δωρεές και χορηγίες που παρέχονται για το σκοπό αυτό και, κατά περίπτωση, καθορίζει το ύψος της υποτροφίας, τη χρονική διάρκεια αυτής και τον τρόπο επιλογής των υποτρόφων.

ιγ. Χορηγεί προκαταβολές καθώς και ταμειακές διευκολύνσεις σε έργα, όπου αυτό απαιτείται, για την ομαλή και απρόσκοπτη εκτέλεσή τους.

ιδ. Διεκπεραιώνει υποθέσεις και εκπληρώνει υποχρεώσεις του Ιδρύματος, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητές της, μετά από απόφαση της Συγκλήτου.

ιε. Καταρτίζει προϋπολογισμό διαχείρισης των διαθεσίμων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προκύπτουν, είτε από έσοδα, σε εφαρμογή του άρθρου 7 της ΚΥΑ ΚΑ/679/1996, είτε από άλλα έσοδα που προέρχονται από τη διαχείριση των πόρων του.

ιστ. Προσλαμβάνει ειδικό προσωπικό για τη στελέχωση της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε.

ιζ. Εποπτεύει το έργο της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε., ορίζει τον Προϊστάμενό της και καθορίζει τα σχετικά με τους όρους εργασίας και αμοιβής των απασχολουμένων στη Γραμματεία.

ιη. Αξιολογεί το προσωπικό της Γραμματείας του Ε.Λ.Κ.Ε. Η αξιολόγηση αυτή γίνεται:

i. Για τον Προϊστάμενο της Γραμματείας μετά από εισήγηση του/της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών

ii. Για το υπόλοιπο προσωπικό, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας.

ιθ. Ιδρύει/καταργεί – συμπτύσσει, μετά από εισήγηση του Προϊσταμένου της Γραμματείας, νέες/υπάρχουσες Διοικητικές Μονάδες της Γραμματείας τόσο σε οργανωτικό όσο και σε χωροταξικό επίπεδο

κ. Τηρεί αρχείο των τελικών εκθέσεων όλων των έργων που διαχειρίζεται ο Ε.Λ.Κ.Ε.

Η Γραμματεία του Ε.Λ.Κ.Ε. έχει συνοπτικά τις εξής αρμοδιότητες:

α. Καθορίζει και εφαρμόζει μεθόδους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των ερευνητών της Α.Σ.Κ.Τ., σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

β. Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ε.Λ.Κ.Ε. και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών, μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά από τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του/της Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών.

γ. Προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο των δαπανών των έργων, πριν την πληρωμή αυτών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τις συμβατικές υποχρεώσεις των έργων και τις αποφάσεις της Επιτροπής Ερευνών.

δ. Υποστηρίζει τους ερευνητές της Α.Σ.Κ.Τ. στην προσπάθεια ανεύρεσης χρηματοδοτικών σχημάτων για τη χρηματοδότηση έργων.

ε. Υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους έργων σε θέματα σχετικά με την διαχείριση των έργων τους.

στ. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στους ερευνητές της Α.Σ.Κ.Τ., σε θέματα διανοητικής (πνευματικής ή/και βιομηχανικής) ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

ζ. Υποστηρίζει τους Επιστημονικούς Υπεύθυνους των έργων τόσο κατά τη φάση προετοιμασίας όσο και κατά τη φάση διεξαγωγής των ελέγχων από εξωτερικούς ελεγκτές.

η. Παρακολουθεί την εφαρμογή του συστήματος διαχειριστικής επάρκειας του Ε.Λ.Κ.Ε., για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου.

θ. Προβαίνει στη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων σε διαχειριστικό και οικονομικό επίπεδο, σε συγκεκριμένα έργα ή συγκεκριμένες δαπάνες έργων.

ι. Υποστηρίζει την προβολή του Ιδρύματος σε θέματα αρμοδιότητας του Ε.Λ.Κ.Ε.

ια. Μελετά και επεξεργάζεται, με τα στελέχη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα, τις κατευθύνσεις που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

ιβ. Εξυπηρετεί γραμματειακά την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της.

ιγ. Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών σε θέματα της αρμοδιότητάς της.

ιδ. Μεριμνά για την καταγραφή, σε ειδικό βιβλίο διακίνησης υλικού, των μη αναλωσίμων υλικών κάθε είδους που η προμήθεια τους πραγματοποιείται από τους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε.

Πράξη ανασυγκρότησης της ΕΕ και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο