ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ / Διευθ. ΧΑΡΑΛ. ΡΕΤΣΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ >>

 

Η Επιστήμη των υλικών μελετά και προσπαθεί να εξηγήσει τη σχέση ανάμεσα στη σύσταση, την δομή και τη διαδικασία δημιουργίας ή σύνθεσης ενός υλικού με τις μικροσκοπικές και μακροσκοπικές ιδιότητές του.

Η Τεχνολογία των υλικών από την άλλη, σχεδιάζει, κατασκευάζει και επεξεργάζεται τα υλικά με στόχο την παρασκευή τελικού προϊόντος για εφαρμογή και κατάλληλη χρήση.

Στη σύγχρονη εικαστική πράξη, με τις δυνατότητες που δίνουν πλέον τα δεκάδες χιλιάδες διαθέσιμα υλικά, φυσικά και συνθετικά, η γνώση των ανωτέρω βασικών αρχών μπορεί να δώσει νέες δημιουργικές διεξόδους στον καλλιτέχνη. Η επιλογή κατάλληλων υλικών κατευθείαν από την φύση, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών που έχουν συλλεχθεί, ή ακόμη και η αγορά του καταλληλότερου εμπορικού προϊόντος, έτοιμου για χρήση, με κριτήρια ποιότητας – τιμής, προϋποθέτει την κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν τις ιδιότητες και τον τρόπο χρήσης των υλικών.

Τέλος, και ίσως πιο σημαντικό από όλα, το κεφάλαιο της προσωπικής ασφάλειας, της προστασίας των γύρω μας και του περιβάλλοντος, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα,  κατά τη χρήση των υλικών στην εικαστική πράξη, απαιτεί την ικανότητα αναγνώρισης των υλικών πριν τη χρήση, τη μελέτη και κατανόηση του τρόπου χρήσης και των τυχόν μέτρων προφύλαξης κατά την εφαρμογή, αλλά και την ορθή διαλογή και διαχείριση των αποβλήτων μετά τη χρήση.

Το μάθημα ΕΠΙΣΤΗΜΗ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ της ΤΕΧΝΗΣ διδάσκεται σε 2 εξάμηνα (ΕΤΥ Ι και ΕΤΥ ΙΙ).

Στο χειμερινό εξάμηνο με την προσέγγιση που αναπτύχθηκε παραπάνω γνωρίζουμε και μαθαίνουμε για τις ιδιότητες  των Πετρωμάτων, των Μετάλλων και των Κραμάτων, του Γυαλιού και των Υαλωμάτων, των Κονιαμάτων και των Ανόργανων Χρωστικών, 1η ενότητα. Στη 2η ενότητα συναντάμε τα Οργανικά υλικά, δηλαδή οργανικές ενώσεις και διαλύτες, συγκολλητικά και συνδετικά υλικά, πλαστικά και ελαστικά υλικά, βερνίκια, υλικά γραφής και εκτύπωσης κλπ.

Στο 2ο εξάμηνο γνωρίζουμε και μελετάμε τα πλέον συνήθη Υποστρώματα ενός Έργου Τέχνης, τις Στρωματικές Δομές των υλικών και τους τρόπους εναπόθεσης, πχ τα Λεπτά Υμένια (φιλμ), τα Πολυστρωματικά υλικά, την Ελεύθερης Επιφάνειας. Στη 2η ενότητα του Εαρινού εξαμήνου ασχολούμαστε με την αλληλεπίδραση της ύλης με το περιβάλλον και τις ακτινοβολίες, δηλαδή τη δομή και τις ιδιότητες της ύλης, την Ακτινοβολία και τις αλληλεπιδράσεις, τους Περιβαλλοντικούς παράγοντες γήρανσης υλικών.

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ συνάντησης  με Φοιτητές/τριες

ΔΕΥΤΕΡΑ: 10:00 – 15:00

ΤΡΙΤΗ: 10:00 – 13:00

ΠΕΜΠΤΗ: 10:00 – 15:00

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 10:00 – 14:00

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΕΤΣΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

ΦΕΚ Διορισμού 993/Γ/09.10.2017

 

Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Ιδιότητες των Υλικών της Τέχνης, Περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα στην καλλιτεχνική δημιουργία, Αειφόρος ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες, Λεπτά υμένια, Αποκρίσιμα υλικά, Συνδετικά και Συγκολλητικά υλικά, Πολυμερικά μίγματα, Γήρανση και Θραύση οργανικών υλικών, Νανοσύνθετα Πολυμερικά υλικά.

 

Σπουδές:

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό

Τμήμα Φυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12851

 

ΣΥΝΟΨΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  –  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ   ΕΡΓΟΥ

Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο:

Πλήθος Δημοσιευμάτων: 23  ερευνητικά άρθρα      Εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια:  32

 

Συμμετοχή σε Εθνικές Επιστημονικές Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας

 • Συντονιστής και Μέλος της Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάλυση και τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της εκπαίδευσης. (ΑΔΑ: Ω8ΨΙ4653ΠΣ-3ΤΛ, 12-04-2016).
 • Συντονιστής και Μέλος Επιτροπής Εμ-πειρογνωμόνων του ΥΠΠΕΘ, με σκοπό τη σύνταξη εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης.  (ΦΕΚ: 173/ΥΟΔΔ/12-3-2017).
 • Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της σύστασης των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας και το πεδίο δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (ΑΔΑ: ΩΔΦΕ4653ΠΣ-4Ο6, 17-10-2019).

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικά – Ερευνητικά Προγράμματα με Χρηματοδότηση στην ΑΣΚΤ

 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 – 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης», ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης, Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (7/2022 – 12/2023.
 • «Διδακτική της Νωπογραφίας (fresco) για Παιδιά / H Ελληνική Ζωγραφική Παράδοση στον Εκπαιδευτικό Χώρο: «Ο Τοίχος έχει τη δική του Ιστορία»», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας. Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (9/2021 – 7/2024)
 • «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βιωσιμότητα και Ανάδειξη της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑΣΚΤ», ΕΠΑ 2021-2024 ΥΠΑΙΘ. Συγγραφή Πρότασης και Μέλος Ομάδας Έργου (3/2020 – 8/2023).
 • «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης και Επιστημονικά Υπεύθυνος Πράξης (4/2018 – 12/2023)
 • «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης (4/2018 – 12/2023)

Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου

 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», 2019.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Εορτασμού των 30 χρόνων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε», 2020.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Η Τέχνη δε Γνωρίζει Σύνορα», 2021.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», 2022.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (10/2017 – σήμερα), Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανώτατη Σχλή Καλών Τεχνών
 • Ερευνητής, Department of Material Science & Engineering,  Cornell University, Ithaca, New York, USA (2/2007 – 8/2008)
 • ΕρευνητήςEcole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France (4/2004 – 8/2006)
 • Ερευνητής, Institut de Biologie Structurale ,Commisariat  à  l ‘Energie Atomique, Grenoble, France (3/2003 – 3/2004)
 • Ερευνητής, Department of Materials, University of California Santa Barbara, California, USA (8/2001 – 8/2002)
 • Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (1/1999  – 6/2001)

ΑΛΛΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επιστημονική Υποστήριξη Φυσικών Επιστημών (1/2015 – 9/2017), Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων – Ανεξάρτητη Αρχή, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (1/2014 – 1/2015) Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων Καινοτομίας στης Εκπαίδευση του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΕΔΒΜ, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1/2011 – 12/2013) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Κριτής – Αξιολογητής Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας Μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (7/2010 – 12/2011)
 • Υπεύθυνος Κλάδου Φυσικών Επιστημών (7/2009 – 12/2010) Τμήμα Διορισμών, Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Καθηγητής Φυσικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (9/2008 – 6/2009), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Computer System Manager, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (3/1997 – 3/2001)
 • Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης (9/1994 – 12/2000)

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα