ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΕΤΣΟΣ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Image

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΧΑΡΗΣ) ΡΕΤΣΟΣ

Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών

ΦΕΚ Διορισμού 993/Γ/09.10.2017

Πεδία Ερευνητικού Ενδιαφέροντος

Ιδιότητες των Υλικών της Τέχνης, Περιβαλλοντική προστασία και βιωσιμότητα στην καλλιτεχνική δημιουργία, Αειφόρος ανάπτυξη και κυκλική οικονομία, Επιφανειακές και Διεπιφανειακές Ιδιότητες, Λεπτά υμένια, Αποκρίσιμα υλικά, Συνδετικά και Συγκολλητικά υλικά, Πολυμερικά μίγματα, Γήρανση και Θραύση οργανικών υλικών, Νανοσύνθετα Πολυμερικά υλικά.

Σπουδές:

Πτυχίο, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Διδακτορικό

Τμήμα Φυσικής, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

http://www.didaktorika.gr/eadd/handle/10442/12851

 

ΣΥΝΟΨΗ   ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ  –  ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ   ΕΡΓΟΥ

Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο:

Πλήθος Δημοσιευμάτων: 23  ερευνητικά άρθρα      Εισηγήσεις σε Διεθνή Συνέδρια:  32

 

Συμμετοχή σε Εθνικές Επιστημονικές Επιτροπές & Ομάδες Εργασίας

 • Συντονιστής και Μέλος της Ομάδας Εργασίας στο Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ανάλυση και τεκμηρίωση ποσοτικών και ποιοτικών δεικτών της εκπαίδευσης. (ΑΔΑ: Ω8ΨΙ4653ΠΣ-3ΤΛ, 12-04-2016).
 • Συντονιστής και Μέλος Επιτροπής Εμ-πειρογνωμόνων του ΥΠΠΕΘ, με σκοπό τη σύνταξη εμπεριστατωμένης έκθεσης για τα οικονομικά της εκπαίδευσης.  (ΦΕΚ: 173/ΥΟΔΔ/12-3-2017).
 • Εμπειρογνώμονας στην Ομάδα Χάραξης Πολιτικής στο πλαίσιο οργάνωσης και συντονισμού του αναπτυξιακού προγραμματισμού και της σύστασης των οργάνων κατάρτισης του ΕΣΠΑ και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τον σχεδιασμό του νέου Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης: ΕΣΠΑ 2021-2027 στους τομείς αρμοδιότητας και το πεδίο δράσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.  (ΑΔΑ: ΩΔΦΕ4653ΠΣ-4Ο6, 17-10-2019).

 

Συμμετοχή σε Επιστημονικά – Ερευνητικά Προγράμματα με Χρηματοδότηση στην ΑΣΚΤ

 • «Ψηφιακός μετασχηματισμός και ανάδειξη του Πολιτιστικού αποθέματος της ΑΣΚΤ, 1837 – 2021. Μία Συλλογή Έργων σπουδής εικαστικής εξέλιξης και αποτύπωσης της ιστορικής διαδρομής της Νεοελληνικής Τέχνης», ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης, Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (7/2022 – 12/2023.
 • «Διδακτική της Νωπογραφίας (fresco) για Παιδιά / H Ελληνική Ζωγραφική Παράδοση στον Εκπαιδευτικό Χώρο: «Ο Τοίχος έχει τη δική του Ιστορία»», Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας Καινοτομίας. Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου (9/2021 – 7/2024)
 • «Συντήρηση, Αποκατάσταση, Βιωσιμότητα και Ανάδειξη της Συλλογής Έργων Τέχνης της ΑΣΚΤ», ΕΠΑ 2021-2024 ΥΠΑΙΘ. Συγγραφή Πρότασης και Μέλος Ομάδας Έργου (3/2020 – 8/2023).
 • «Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης και Επιστημονικά Υπεύθυνος Πράξης (4/2018 – 12/2023)
 • «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών», ΕΠ Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθησης, ΕΣΠΑ 2014-2020. Συγγραφή Πρότασης (4/2018 – 12/2023)

Συντονιστής Έργου και Μέλος Ομάδας Έργου

 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου», 2019.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ και ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ στο πλαίσιο του Εορτασμού των 30 χρόνων της Πολιτικής Συνοχής της Ε.Ε», 2020.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στο Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου, Η Τέχνη δε Γνωρίζει Σύνορα», 2021.
 • «Έκθεση Έργων Τέχνης της Συλλογής της ΑΣΚΤ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων», 2022.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό  (10/2017 – σήμερα), Τμήμα Εικαστικών Τεχνών, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
 • Ερευνητής, Department of Material Science & Engineering,  Cornell University, Ithaca, New York, USA (2/2007 – 8/2008)
 • ΕρευνητήςEcole Supérieure de Physique et de Chimie Industrielles, Paris, France (4/2004 – 8/2006)
 • Ερευνητής, Institut de Biologie Structurale ,Commisariat  à  l ‘Energie Atomique, Grenoble, France (3/2003 – 3/2004)
 • Ερευνητής, Department of Materials, University of California Santa Barbara, California, USA (8/2001 – 8/2002)
 • Ερευνητής, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (1/1999  – 6/2001)

ΑΛΛΗ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ΕΜΠΕΙΡΙΑ

 • Επιστημονική Υποστήριξη Φυσικών Επιστημών (1/2015 – 9/2017), Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων – Ανεξάρτητη Αρχή, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων (1/2014 – 1/2015) Παρακολούθηση και Διαχείριση Πράξεων Καινοτομίας στης Εκπαίδευση του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2007-2013». Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ ΕΔΒΜ, Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Διαχείριση Προσωπικού  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1/2011 – 12/2013) Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων
 • Κριτής – Αξιολογητής Προγραμμάτων Χρηματοδότησης  Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας Μέλος του Εθνικού Μητρώου Αξιολογητών (7/2010 – 12/2011)
 • Υπεύθυνος Κλάδου Φυσικών Επιστημών (7/2009 – 12/2010) Τμήμα Διορισμών, Διεύθυνση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Καθηγητής Φυσικής Δ/θμιας Εκπαίδευσης (9/2008 – 6/2009), Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου, Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων
 • Computer System Manager, Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας, Ηράκλειο Κρήτης (3/1997 – 3/2001)
 • Επικουρικό Διδακτικό Έργο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Φυσικής, Ηράκλειο Κρήτης (9/1994 – 12/2000)

 

Αναλυτικό Βιογραφικό

© ASFA 2024. All rights reserved.