Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθενείας (Ε.Κ.Α.Α.)


Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 284 του ν.4957/2022 (ΦΕΚ Α/141/21.07.2022), «η έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), κατ’ εφαρμογή των Κανονισμών υπ’ αρ. 883/2004 (ΕΕ L 166, 30.4.2004) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και υπ’ αρ. 987/2009 (ΕΕ L 284, 30.10.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, για φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, καθώς και η απόδοση των δαπανών που προκύπτουν, πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών (Α.Ε.Α.). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρμόδιες υπηρεσίες αποκτούν πρόσβαση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ανασφάλιστων Πολιτών που τηρεί η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης (Η.ΔΙ.Κ.Α.) Α.Ε. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μπορεί να ρυθμιστούν ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρούσας»

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας; Πληροφορίες εδώ:


Διαδικασία έκδοσης Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:
Οι ανωτέρω κατηγορίες των φοιτητών που μετακινούνται σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία, υποβάλλουν αίτηση για έκδοση ΕΚΑΑ (αυτοπροσώπως ή μέσω email στο esotiri@asfa.gr ) στο Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση 
  • Βεβαίωση σπουδών από τη Γραμματεία του Τμήματος (ζητείται αυτεπάγγελτα από το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας)
  • Φωτοτυπία δελτίου ακαδημαϊκής ταυτότητας (πάσο)
  • Φωτοτυπία δελτίου αστυνομικής ταυτότητας

Πριν την μετακίνηση, ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να συμβουλευτεί την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να ενημερωθεί τι καλύπτει το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στην χώρα υποδοχής.


Επισημαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας:

  • δεν υποκαθιστά την ταξιδιωτική ασφάλιση. Δεν καλύπτει την ιδιωτική υγειονομική περίθαλψη, ούτε δαπάνες όπως το αεροπορικό εισιτήριο επιστροφής στη χώρα σας ή την απώλεια/κλοπή περιουσιακών στοιχείων,
  • δεν καλύπτει τις δαπάνες σας αν ταξιδεύετε ειδικά για να λάβετε ιατρική περίθαλψη,
  • δεν εγγυάται τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών. Δεδομένου ότι τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης κάθε χώρας διαφέρουν, υπηρεσίες που παρέχονται δωρεάν στη χώρα σας μπορεί να μην παρέχονται δωρεάν σε μια άλλη.
  • Η χρήση της Ε.Κ.Α.Α. είναι αυστηρά προσωπική και προσφέρει στον κάτοχό της δικαίωμα πρόσβασης σε ιατρικά αναγκαία, έκτακτη, κρατική περίθαλψη κατά την προσωρινή διαμονή σε μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν , τη Νορβηγία και την Ελβετία.

© ASFA 2024. All rights reserved.