Καλλιτεχνικοί Σταθμοί


Η Α.Σ.Κ.Τ. διαθέτει επτά (7) Καλλιτεχνικούς Σταθμούς που στεγάζονται σε αξιόλογα κτήρια καιβρίσκονται σε σημεία με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος και μεγάλο ιστορικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, συγκεκριμένα στους Δελφούς, στη Μύθημνα (Μόλυβο) της Λέσβου, στη Μύκονο, στο Ρέθυμνο Κρήτης, στη Ρόδο, στην Ύδρα και στο Τσεπέλοβο Ιωαννίνων. Στην Α.Σ.Κ.Τ. έχει περιέλθει επίσης ακίνητο για τη δημιουργία Καλλιτεχνικού Σταθμού στην Παροικιά της Πάρου που θα λειτουργήσει μελλοντικά.

Οι Καλλιτεχνικοί Σταθμοί λειτουργούν ως οργανικά εκπαιδευτικά παραρτήματα του Ιδρύματος με σκοπό τη συμπληρωματική εκπαίδευση των φοιτητών, τη διεξαγωγή ειδικών εργαστηρίων (workshops) σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και καλλιτεχνικά κέντρα του εσωτερικού και του εξωτερικού και την επέκταση των δραστηριοτήτων της Α.Σ.Κ.Τ. στον εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τομέα με την διοργάνωση σεμιναρίων, εκθέσεων, διαλέξεων, προβολών και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων. Για την πραγματοποίηση των παραπάνω στόχων η Α.Σ.Κ.Τ. καταρτίζει το πρόγραμμα και οργανώνει τις δραστηριότητες στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς. Δυνατότητα φιλοξενίας στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς εκτός των φοιτητών και του διδακτικού προσωπικού, έχουν οι απόφοιτοι της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και οι φοιτητές/απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών και συναφών ακαδημαϊκών τμημάτων της Ελλάδας και του εξωτερικού καταβάλλοντας σχετικό αντίτιμο το οποίο καθορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο της ΑΣΚΤ. Οι φιλοξενούμενοι και γενικά όσοι διαμένουν με οποιαδήποτε ιδιότητα στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς, οφείλουν συμμόρφωση προς τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας που τους διέπει, όπως ορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα 169/1988.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

  • Αίτηση μπορούν να υποβάλλουν οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και το διδακτικό προσωπικό της Α.Σ.Κ.Τ., καθώς και οι φοιτητές, οι απόφοιτοι και το διδακτικό προσωπικό αντίστοιχων Σχολών Καλών Τεχνών και συναφών ακαδημαϊκών τμημάτων του εσωτερικού και του εξωτερικού, καθώς και τα μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Ιουνίου κάθε ακαδημαϊκού έτους, αυστηρά κατά τις ημέρες Τρίτη & Πέμπτη και ώρες 11:00 – 14:00
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται τουλάχιστον δέκα (10)  εργάσιμες ημέρες πριν την επιθυμητή ημερομηνία αναχώρησης.
  • Η άφιξη και η αναχώρηση γίνονται αποκλειστικά σε εργάσιμες ημέρες και ώρες, εκτός αν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία (π.χ. δρομολόγια πλοίων). Σε περίπτωση αποδεδειγμένης αντικειμενικής αδυναμίας, τόσο για την άφιξη όσο και για την αναχώρηση, θα πρέπει να προηγηθεί επικοινωνία με τον αρμόδιο υπάλληλο.
  • Κατά την κατάθεση των αιτήσεων των φοιτητών/τριων της Α.Σ.Κ.Τ. είναι απαραίτητη η ενυπόγραφη έγκριση του αρμόδιου καθηγητή στην αίτηση και αντίγραφο του πάσο.
  • Για τους απόφοιτους και τα μέλη του Εικαστικού Επιμελητηρίου απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή αντίγραφο κάρτας Εικαστικού Επιμελητηρίου και αντίγραφο ταυτότητας (Δεν απαιτείται η προηγούμενη ενυπόγραφη έγκριση αιτήματος από καθηγητή)
  • Σε περίπτωση παραχώρησης των εγκαταστάσεων σε άλλο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα ή άλλο φορέα απαιτείται κατάθεση αίτησης με αναλυτική εισήγηση, ακριβή αριθμό συμμετεχόντων και ακριβείς ημερομηνίες διαμονής.
  • Κατόπιν της κατάθεσης της εκάστοτε αίτησης ακολουθεί επικοινωνία με την αρμόδια διοικητική υπηρεσία, σχετικά με τη διαθεσιμότητα των Καλλιτεχνικών Σταθμών.
  • Επισημαίνεται ότι κατόπιν ελέγχου διαθεσιμότητας και επιβεβαίωσης των ημερομηνιών μετάβασης στον εκάστοτε καλλιτεχνικό σταθμό, το αντίτιμο προκαταβάλλεται και αποστέλλεται αντίγραφο κατάθεσης (μέσω e-mail στο annexes@asfa.gr), στο οποίο πρέπει οπωσδήποτε να αναγράφεται ο σταθμός και οι εγκεκριμένες ημερομηνίες διαμονής (διανυκτερεύσεις).

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν κατατεθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, οι αιτήσεις δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Λήψη αίτησης

Επικοινωνία:

Γιάννα Παπαδημητρίου
Τηλ.: 210 3897 118
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: annexes@asfa.gr

© ASFA 2024. All rights reserved.