Εισαγωγή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης


Η εισαγωγή στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, πραγματοποιείται μέσω:

  • Πανελλαδικών εξετάσεων
  • Κατατακτηρίων εξετάσεων
  • Ειδικές διατάξεις (καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%)

Πανελλαδικές εξετάσεις

Η εισαγωγή στο Τμήμα πραγματοποιείται μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων και της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.. Η αίτηση που υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής με τη συμπλήρωση του ΑΜΚΑ και την επιβεβαίωση των λοιπών ατομικών στοιχείων, ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης με την οποία ο επιτυχών δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος σε άλλη Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ και, σε αντίθετη περίπτωση, το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένος, καθώς και ότι επιθυμεί τη διαγραφή του από αυτό προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του στο Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης. Ο φοιτητής μετά την προεγγραφή του κατά τα ανωτέρω και για να έχει πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, πρέπει να επιδείξει στη Γραμματεία αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου την αστυνομική του ταυτότητα ή διαβατήριο και λοιπά έγγραφα όπως αυτά αναγράφονται σε σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Κατατακτήριες εξετάσεις

Το ποσοστό των κατατάξεων στο Τμήμα των πτυχιούχων, ελληνικών ή αλλοδαπών (αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ), AEI, ΑΤΕΙ ή ισοτίμων προς αυτά, και της ΑΣΠΑΙΤΕ, καθώς και των κατόχων πτυχίων ανώτερων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και άλλων Υπουργείων, ορίζεται σε ποσοστό 12% επί του αριθμού των εισακτέων κάθε ακαδημαϊκού έτους. Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται µε κατατακτήριες εξετάσεις σε τρία µαθήµατα. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισµα της βαθµολογίας όλων των εξεταζόµενων µαθηµάτων και περιλαµβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθµολογία τουλάχιστον 30 µονάδες και µε την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει 10 µονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 3 µαθήµατα.

Η Συνέλευση του Τµήµατος αποφασίζει και ορίζει το εξάµηνο κατάταξης των κατατασσόµενων, τα εξεταζόµενα µαθήµατα και την ύλη αυτών, την Επιτροπή Κατατάξεων και τους βαθµολογητές, καθώς και τον αναβαθµολογητή.

Εισαγωγή φοιτητών µε ειδικές διατάξεις

Σύµφωνα µε το άρθρο 35 του ν. 3794/2009 όπως ισχύει, οι υποψήφιοι που ανήκουν στις κατηγορίες του παραπάνω άρθρου εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών της ΑΣΚΤ, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα δικαιολογητικά, ο τόπος, ο χρόνος και τρόπος υποβολής τους, καθώς και τα αναγκαία όργανα για τον έλεγχο των δικαιολογητικών και την έκδοση των αποτελεσμάτων εισαγωγής, και ρυθμίζεται κάθε άλλο θέμα που είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και εγγραφής των εισαγομένων με ειδικές διατάξεις στα ΑΕΙ.

(https://www.minedu.gov.gr/sovares-pathiseis-m/anakoinwseis-ell-ex)

© ASFA 2024. All rights reserved.

Μετάβαση στο περιεχόμενο