ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ / Διευθ. : ΤΟΜΕΑΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ

Eργαστήριο Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου 

 

 

Eργαστήριο Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ  

3ο  ΕΞΑΜΗΝΟ 

Μελέτη της ιστορίας των Γραφικών Τεχνών και της Τυπογραφίας, από την εμφάνιση της γραφής έως τη σημερινή ψηφιακή πραγματικότητα με προβολές, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις και προσκεκλημένους ομιλητές του χώρου. Εξετάζονται επίσης η τυπογραφία, τα σύμβολα γραφιστικής, οι εικόνες και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται σε διαφορετικά έντυπα. 

Παρουσιάζονται οι δυναμικές της οργάνωσης του χώρου όπως εφαρμόζονται στο τομέα των Γραφιστικών Εφαρμογών και Οπτικής Επικοινωνίας που είναι ο σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών και άλλων έντυπων μέσων και οπτικής επικοινωνίας, όσο και των νέων ψηφιακών μέσων, όπως ο σχεδιασμός για το Διαδίκτυο και τα Social media. Παράλληλα ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται όλες οι παραπάνω εφαρμογές ως μέσο προώθησης κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς.  

Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες. 

Στόχος του μαθήματος είναι: 

 1. Να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές, τεχνικές και υλικά της Γραφιστικής με έμφαση στην τυπογραφία και τα τυπογραφικά στοιχεία. 
 1. Η κατανόηση της γραφιστικής και του σχεδιασμού της οπτικής επικοινωνίας σε όλες τις μορφές.  
 1. Να δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητά τους. 
 1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών. 
 1. Να ενθαρρύνει την εξερεύνηση των υλικών, των μέσων ενημέρωσης και των μεθοδολογιών που σχετίζονται με βασικούς θεματικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κοινωνικού σχεδιασμού, του branding, του σχεδιασμού των πληροφοριών, των τυπογραφικών μέσων και των επικοινωνιακών περιβαλλόντων. 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Στο εξάμηνο αυτό δίνεται έμφαση στη σύνθεση εικόνας και τυπογραφικών στοιχείων με χρήση τόσο των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού όσο και ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ, τα οποία διδάσκονται με την μορφή ασκήσεων πραγματικού περιεχομένου και χρόνου (real time tutorials) σε υπολογιστές του Εργαστηρίου όσο και σε προσωπικούς υπολογιστές των φοιτητών, σε αίθουσα με projector. Οι ασκήσεις και τα απαραίτητα αρχεία για την ολοκλήρωσή τους παραδίδονται στους φοιτητές με το πέρας της κάθε άσκησης, για περαιτέρω εξάσκηση. H εκμάθηση των εφαρμογών Graphic Design γίνεται με τρόπο ώστε να δοθούν όλες οι απαραίτητες πληροφορίες για την ολοκλήρωση των ασκήσεων, όσο και για περαιτέρω επαγγελματική εργασία. Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός μικρών εντύπων, εξώφυλλων περιοδικών και αφισών και ολοκληρώνεται με παραδοσιακές ή ψηφιακές εκτυπώσεις. Παράλληλα γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις προκειμένου να εξελιχθεί τόσο η δημιουργική όσο και κριτική σκέψη για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχεδιαστικής ιδέας. 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι και τυπώνουν στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset μικρά έντυπα. 

Στόχος του μαθήματος είναι: 

 1. Να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο. 
 1. Να διευρύνει του τομείς δραστηριότητας και εφαρμογής του Γραφιστικού Σχεδιασμού και της Οπτικής επικοινωνίας. 
 1. Να αξιοποιήσει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών. 
 1. Να εξελίξει τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητά τους. 
 1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών. 
 1. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τοπικούς αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Στο εξάμηνο αυτό δίνεται έμφαση στη μεθοδολογία σχεδιασμού ενός βιβλίου όσον αφορά στη σελιδοποίηση, στη σύνθεση εικονογράφησης και τυπογραφικών στοιχείων με χρήση τόσο των παραδοσιακών μεθόδων σχεδιασμού όσο και ανάλογων προγραμμάτων Η/Υ. Πραγματοποιείται ο σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας,  μικρών εντύπων, εξώφυλλων περιοδικών και αφισών και ολοκληρώνονται με παραδοσιακές ή ψηφιακές εκτυπώσεις, καθώς και η μελέτη των τυπογραφικών στοιχείων και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ψηφιακών γραμματοσειρών (Typeface Design). Παράλληλα γίνονται αναλύσεις και συζητήσεις προκειμένου να εξελιχθεί τόσο η δημιουργική όσο και κριτική σκέψη για την ολοκληρωμένη παρουσίαση της σχεδιαστικής ιδέας. 

Επιπρόσθετα δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν στο τυπογραφείο της Σχολής, στοιχειοθετώντας με το χέρι και τυπώνουν στο όρθιο πιεστήριο ή στην offset μικρά έντυπα. 

6ο  -  7ο  – 8ο ΕΞΑΜΗΝΟ 

Στα εξάμηνα αυτά δίνεται έμφαση στις πειραματικές, ερευνητικές, ιστορικές, θεωρητικές και κριτικές προσεγγίσεις που αφορούν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης σχεδιαστικής πρότασης. Πραγματοποιείται συνολική μελέτη και σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας, αφίσας και συνοδευτικών εντύπων. Το τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται εκτυπωμένο είτε με παραδοσιακές είτε με σύγχρονες εκτυπωτικές μεθόδους. Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν περαιτέρω τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες προκειμένου να δημιουργήσουν ένα καινοτόμο και ανταγωνιστικό portfolio, με έμφαση τόσο στο σχεδιαστικό μέρος και την υλοποίηση σε έντυπη μορφή όσο και την δημιουργία και την συντήρησή του στο Διαδίκτυο. 

Στόχος των μαθημάτων είναι : 

 1. Να αναπτύξει περαιτέρω τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο εξάμηνο. 
 1. Να διευρύνει του τομείς δραστηριότητας και εφαρμογής του Γραφιστικού Σχεδιασμού και της Οπτικής επικοινωνίας. 
 1. Να αξιοποιήσει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων και ευκαιριών. 
 1. Να εξελίξει τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητα. 
 1. Να αναπτύξει τις δεξιότητες διαπραγμάτευσης, διαχείρισης, τις προσωπικές και  ομαδικές δεξιότητες μέσω εξωτερικών project, εναλλακτικών χώρων, και ευκαιριών. 
 1. Να ενθαρρύνει τη συμμετοχή σε τοπικούς αλλά και διεθνείς διαγωνισμούς. 
 1. Να εξελίξει τη δημιουργία ενός αξιόλογου και ανταγωνιστικού portfolio. 
 1. Να διευρύνει το φάσμα των ικανοτήτων στη τυπογραφία, το web design, την οπτική επικοινωνία, το marketing, τα κινούμενα γραφικά, τη συσκευασία, την εικονογράφηση, τα infographics, τα σχεδιαστικά προγράμματα υπολογιστών, την έρευνα, και την τεκμηριωμένη οπτική παρουσίαση των project.  

 

 

Πρόγραμμα Εργαστηρίου 

 

To Εργαστήριο είναι ανοικτό κάθε μέρα (Δευτέρα-Παρασκευή), με υποχρεωτικές ημέρες παρουσίας τις Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 5-8. Η καθηγήτρια δέχεται με καθορισμένες συναντήσεις κάθε Δευτέρα 2-5.  

Αναλυτικά, τις ημέρες Δευτέρα και Τετάρτη γίνονται Θεωρία Γραφιστικής, Εργαστήριο – Εφαρμογή Ασκήσεων και Αξιολόγηση, και την Παρασκευή Εργαστήριο στις εφαρμογές ψηφιακού σχεδιασμού μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή (Αdobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, FontLab Studio), όπως επεξεργασία εικόνας, διαχείριση ψηφιακού χρώματος, ψηφιακός χρωματισμός comic, δημιουργία και επεξεργασία vector graphics καθώς επίσης και ανάθεση-αξιολόγηση projects (δημιουργία αφίσας, εικονογράφηση-σχεδιασμός εξωφύλλου, σχεδιασμός σώματος βιβλίου, σχεδιασμός και υλοποίηση γραμματοσειράς, lettering). Σε τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνονται σεμινάρια-workshops με εξωτερικούς συνεργάτες (επαγγελματίες του είδους ή απόφοιτους της Σχολής), με αντικείμενα όπως παραδοσιακή καλλιγραφία, σχεδιασμό comic, σχεδιασμό και τεχνολογία γραμματοσειρών, 2D animation, βιβλιοδεσία. Παράλληλα, προωθείται η εξωστρέφεια μέσω συνεργασιών με εξωτερικούς φορείς σε αναθέσεις εργασιών όπως σήμα-λογότυπο, αφίσες κ.λπ.), και γίνονται και workshops στο Τυπογραφείο της Σχολής (σχεδιασμός και εκτύπωση με παραδοσιακές μεθόδους exlibris ή πειραματικών art books). 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ / Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΦΕΚ 993/Γ/09.10.2017

ΣΠΟΥΔΕΣ 

Πτυχίο Καλών Τεχνών, Πανεπιστήμιο Concordia, MontrealCanada, Ειδικότητα Γραφιστική (Graphic Design), Εικονογράφηση, Κινούμενο Σχέδιο 

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Μ.Α.),  Βασικής και  Εφαρμοσμένης Γνωσιακής Επιστήμης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph. D.)  Φιλοσοφίας, Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Γραφιστική (Graphic Design), Οπτική Επικοινωνία (Visual Communication), Κόμικ, Κινούμενο Σχέδιο. 

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ 

1989 Α΄ Βραβείο, Διεθνής Διαγωνισμός Αφίσας, Τόκιο. Α.Τ.Ε.Ι. 

1995 Α΄ Βραβείο, Πανευρωπαϊκός Διαγωνισμός Αφίσας κατά του Καπνίσματος. Α.Τ.Ε.Ι. 

1996 Βραβεία & Έπαινοι Γ.Ε.Ν. Δημιουργία Αφισών για τη Ναυτική Εβδομάδα. Α.Τ.Ε.Ι. 

1997 Βραβεία & Έπαινοι, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Δημιουργία Αφισών για την Ελληνική Αεροπορία. Α.Τ.Ε.Ι. 

1998 Α΄ Βραβείο, Πανελλήνιος Διαγωνισμός Αφίσας, Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Μικρού Μήκους  Δράμας. Α.Τ.Ε.Ι. 

2002 Βραβείο Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Καλλιτεχνική Επιμέλεια Θεατρική Παράσταση «Εκκλησιάζουσες» 1ο ΕΠΑΛ Σύρου 

2002 Α΄ Πανελλήνιο Βραβείο, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Δαίδαλος» 1ο ΕΠΑΛ Σύρου 

2008 Α΄ Βραβείο, Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες. 1ο ΕΠΑΛ Σύρου 

2011 Α΄ Βραβείο Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ζωγραφικής της Τράπεζας Κύπρου. 1ο ΕΠΑΛ Σύρου 

2012 Βραβείο Ερώτησης στην συμμετοχή του Διαγωνισμού «Παιδιά: Ρωτήστε Τους Νευροεπιστήμονες». 1ο ΕΠΑΛ Σύρου 

2014 -2016 Βραβείο «Κάρολος Κουν», Καλλιτεχνική Επιμέλεια Παράστασης « Μedusa», Χοροθέατρο Ακροποδητί & Ορχήστρα Κυκλάδων. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

2012-2013, Μέλος της οργανωτικής ομάδας για την υλοποίηση Erasmus  I.P. “Sustainable Service Design”. Πανεπιστήμιο Αιγαίου Τ.Μ.Σ.Π.Σ  Σύρος 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 

NEUROCASE: The Neural Basis of Cognition

 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: ageorgiadou@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΚΑΣ / Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

ΦΕΚ 50/ΝΠΔΔ/ 06.03.2002

O Κώστας Μπάκας εργάζεται στον τομέα των γραφικών τεχνών και του ψηφιακού σχεδιασμού περίπου 29 χρόνια, αρχικά ως σχεδιαστής επιτραπέζιας έκδοσης (DTP) και κατόπιν στον τομέα της προεκτύπωσης (prepress) και της ψηφιακής εκτύπωσης, έχοντας διατελέσει μέχρι και υπεύθυνος παραγωγής, και έχει διατελέσει ως τεχνικός σύμβουλος σε 2 συνέδρια European Design Awards. 
Από το 2002 εργάζεται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στο Εργαστήριο Γραφικών Τεχνών, Τυπογραφίας και Τέχνης του Βιβλίου, ως ΕΤΕΠ. Υλοποίησε και συντηρεί τις υποδομές του Εργαστηρίου και έχει καθήκοντα εκπαίδευσης των φοιτητών σε εφαρμογές graphic design, motion design, τυπογραφικού σχεδιασμού γραμματοσειρών (typeface design), workshops καλλιγραφίας, lettering, παραδοσιακής τυπογραφίας και προεκτύπωσης, και βοήθεια περάτωσης των εργασιών τους. Oι δεξιότητές του στον τομέα του graphic design περιλαμβάνουν άριστη γνώση των εφαρμογών της Adobe (πιστοποιημένος Certified Expert Photoshop CC), τόσο στον τομέα του graphic design (Photoshop, Illustrator, InDesign, Acrobat), όσο και του motion design (Premiere, Dragonframe). Διαθέτει επίσης πιστοποιήσεις της Apple ως Certified Trainer (computer based training), καθώς και πολύ καλή γνώση στον τομέα του ψηφιακού τυπογραφικού σχεδιασμού (digital typeface design), έχοντας παραδώσει workshops σε εγχώριες διοργανώσεις (Design Athens 5, Design Athens 6). Αυτή τη στιγμή κάνει το μεταπτυχιακό του (MA in Design) στο Middlesex University. 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kbakas@asfa.gr

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα