Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων


Τίτλος Πράξης: Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών διαχείρισης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων.

Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): Support of the Operational Management structure in Athens School of Fine Arts, for the implementation of structural funds interventions.

Κωδ. ΟΠΣ/ Κωδ. ΕΛΚΕ: ΚΕ 80009

Ημερομηνία έναρξης – λήξης01/04/2018 – 31/12/2023

Συνοπτική περιγραφή: Η Πράξη επικεντρώνεται σε ένα σχέδιο εφαρμογής δράσεων που στόχο έχουν την ορθή, άμεση και αποτελεσματική υλοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ της περιόδου 2014-2020.

Επιστημονικός υπεύθυνος: Χαράλαμπος Ρέτσος, μέλος ΕΕΔΙΠ, haris.retsos@asfa.gr, τηλ. 210 3897 123

Υπεύθυνος διαχείρισης: 


Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

© ASFA 2024. All rights reserved.