Ι’ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ / Διευθ. Παντελής Χανδρής

1ο εξάμηνο

Το μάθημα στοχεύει στο να έρθουν οι φοιτητές/ήτριες  σε επαφή με μια οργάνωση της μελέτης της ζωγραφικής επιφάνειας, έχοντας σαν αφορμή συνθέσεις αντικειμένων και ανθρώπινης μορφής τα οποία καλούνται να μελετήσουν εκ του φυσικού.

Οι φοιτητές ασκούνται στο σχέδιο, την χρωματική σπουδή και τη ζωγραφική σύνθεση. Καλούνται να πειραματιστούν με διαφορετικά μέσα και υλικά, έτσι ώστε να αποκτήσουν μια διευρυμένη αντίληψη των εκφραστικών τρόπων, μέσω των οποίων  εκφράζεται η δισδιάστατη ζωγραφική επιφάνεια.

Οι φοιτητές μέσω έρευνας,  γνωρίζουν καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν διαφορετικές εκφραστικές μεθόδους και  σχεδιαστικές πρακτικές.

Το μάθημα στοχεύει στη σχεδιαστική δομή , την μελέτη, οργάνωση των επιμέρους  σχέσεων του έργου αλλά και στην βαθμιαία ανάπτυξη του χαρακτήρα κάθε φοιτητή.  Παράλληλα στοχεύει στην ανάπτυξη σχεδιαστικών και ζωγραφικών εμπειριών, γνώσεων, και την κατάκτηση δεξιοτήτων.

Τα αποτελέσματα της σπουδής, της συνολικής εξέλιξης των φοιτητών του εξαμήνου, της διδασκαλίας και της συνολικής λειτουργίας του, οδηγούν σε μια ενοποιημένη εικαστική εμπειρία και γνώση, στην ανάπτυξη των σχεδιαστικών και ζωγραφικών δεξιοτήτων και την πρακτική εκκίνηση και διαμόρφωση μιας ενιαίας εικαστικής διεργασίας .

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά παρουσιάσεων και διαλέξεις καθώς και με επισκέψεις σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

2ο εξάμηνο

Οι συνθέσεις των αντικειμένων – ανθρώπινο μοντέλο που πάνω σε αυτές καλούνται να εργαστούν οι φοιτητές, αντιμετωπίζονται ως αφορμές τις οποίες καλούνται να ανασυνθέσουν.
Το μάθημα στοχεύει στο να έρθουν οι φοιτητές/ήτριες  σε επαφή με ένα πειραματισμό διαφορετικών υλικών, μέσων, τεχνικών έτσι ώστε να αντιληφθούν τις εννοιολογικές εκφραστικές πολυσημίες και νοηματοδοτήσεις των υλικών και των μέσων, αλλά και τις χωρικές εκδοχές της δισδιάστατης επιφάνειας .
Παράλληλα αντιλαμβάνονται παραδοσιακές έννοιες μεθόδους, τεχνικές και αξίες σαν στρατηγικές διατύπωσης και επεξεργασίας καλλιτεχνικών γεγονότων.
Θεματικές Ενότητες εργαστηρίου – (Projects)
Πέρα από τις σχεδιαστικές και ζωγραφικές αξίες που οι σπουδαστές κατανοούν και κατακτούν  μέσω της παρατήρησης εκ του φυσικού και της ανασύνθεσης, καλούνται να εργαστούν πάνω σε παράλληλες θεματικές, έλκοντας τα ερεθίσματά τους από ένα πλήθος αναφορών, που έχουν να κάνουν με ένα υλικό που οι ίδιοι συλλέγουν,  ή πολλές φορές αυτό, προέρχεται από τη μελέτη έργων που αντλούνται από την ιστορία της τέχνης.

3ο εξάμηνο

Το μάθημα αποτελείται από σχεδιαστικές, πλαστικές, ασκήσεις μέσω των οποίων ενθαρρύνεται  η έρευνα εκφραστικών τρόπων που έχουν στόχο, την εξοικείωση και την εμβάθυνση στα υλικά και τις τεχνικές της εικαστικής γλώσσας. Παράλληλα ενθαρρύνεται η εξοικείωση των φοιτητών με μορφές τέχνης του 20ου αιώνα και η δημιουργική συνομιλία τους με τα καλλιτεχνικά αιτήματα της εποχής μας, ερχόμενοι σε επαφή με ένα  ευρύτερο εκφραστικό πλαστικό λεξιλόγιο σύγχρονων καλλιτεχνικών πρακτικών. Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των συνθετικών και συνδυαστικών δεξιοτήτων των φοιτητών, που αποσκοπούν την έκφραση των πραγμάτων χωρίς κατ’ ανάγκη ο τρόπος αυτός να αφορά μόνο την αναπαράσταση τους. Οι φοιτητές/ητριες πέραν των εκφραστικών αποτελεσμάτων που καλούνται να δώσουν στο επίπεδο της δυσδιάστατης επιφάνειας, ενθαρρύνονται να έρθουν σε επαφή και να προτείνουν πλαστικές εκδοχές που αφορούν τις τρείς διαστάσεις.
Οι φοιτητές/ήτριες διευρύνουν τη γνώση τους και  αναπτύσσουν τις  σχεδιαστικές τους   ικανότητες αποκτώντας νέες δεξιότητες. Αναπτύσσουν τις  αντιληπτικές τους ικανότητες.
Εισάγονται  στη λειτουργία του τρισδιάστατου χώρου και τις πλαστικές αποδόσεις του. Αξιοποιούν  διαφορετικά «έξω-ζωγραφικά»-μη παραδοσιακά υλικά, νέα μέσα και εξοικειώνονται  με τις νοηματοδοτήσεις που φέρουν. Έρχονται σε επαφή με βασικούς  τρόπους της μεθοδολογίας της έρευνας μέσω της αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών,  που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εργαστηριακής πρακτικής. Γνωριμία με σύγχρονα εκφραστικά μέσα, όπως η φωτογραφία, η φωτογραφία, το βίντεο, ο ήχος.

4ο εξάμηνο

Το τέταρτο εξάμηνο σπουδών αποτελεί συνέχεια του τρίτου. Στόχος του μαθήματος αυτού που η θεματική  του επικαιροποιείται κάθε χρόνο, αλλά και γενικότερα της ύλης που διδάσκεται στο εξάμηνο, είναι η περαιτέρω ανάπτυξη της ικανότητας των φοιτητών, στην εμβάθυνση και την ανάλυση εννοιών, η διεύρυνση  των εικονοποιητικών και μορφοπλαστικών τους δυνατοτήτων μέσω της εργαστηριακής πρακτικής, καθώς και η περαιτέρω εξάσκηση της συνθετικής και εκφραστικής τους ικανότητας. Παράλληλα επιχειρείται η εξοικείωση και εμβάθυνση με τις τεχνικές της εικαστικής γλώσσας, καθώς και  η αναζήτηση των ιδιαίτερων στοιχείων του κάθε φοιτητή/ήτριας και η ανάπτυξη προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος.
Οι φοιτητές/ήτριες αποκτούν τις εξής δεξιότητες: Πειραματίζονται στην οργάνωση του δυσδιάστατου η του τρισδιάστατου χώρου μέσω πολλαπλών πλαστικών εκδοχών της ιδέας τους.
Διευρύνουν τη γνώση τους στην αξιοποίηση διαφορετικών καλλιτεχνικών και μη υλικών, καθώς και σε νέα μέσα και τεχνικές έκφρασης.
Αξιοποιούν τις συλλογικές διαδικασίες που οργανώνονται στον τομέα των σπουδών και συνδέουν την ατομική εργαστηριακή δράση με την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα.
Εμβαθύνουν  και αναπτύσσουν  τις σχεδιαστικές και συνθετικές τους ικανότητες  και αποκτούν νέες δεξιότητες.
Γνωριμία με «έξω-ζωγραφικά»-μη παραδοσιακά υλικά η εξοικείωση με αυτά μέσω της πρακτικής εξάσκησης, αλλά  και με τις νοηματοδοτήσεις που φέρουν.
Αναπτύσσουν τις αναλυτικές και τις συνθετικές τους ικανότητες. Διευρύνουν τις αντιληπτικές τους  ικανότητες και μυούνται στην επαγωγική σκέψη.
Έρχονται σε επαφή με βασικούς  τρόπους της μεθοδολογίας της έρευνας μέσω της αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών,  που αποσκοπεί στην υποστήριξη της εργαστηριακής πρακτικής. Γνωριμία με σύγχρονα εκφραστικά μέσα, όπως η φωτογραφία, η φωτογραφία, το βίντεο, ο ήχος. Αξιοποιούν τις συλλογικές διαδικασίες που οργανώνονται στον τομέα των σπουδών και συνδέουν την ατομική εργαστηριακή δράση με την τρέχουσα καλλιτεχνική πραγματικότητα.

5ο εξάμηνο

Κατά το πέμπτο εξάμηνο πραγματοποιείται εμβάθυνση των ζητημάτων που τέθηκαν κατά τα προηγούμενα 2 εξάμηνα. Ζητείται από τους σπουδαστές να διερευνήσουν πειραματικά και με διαφορετικά εικαστικά μέσα μια  θεματική άσκηση που επικαιροποιείται κάθε χρόνο και σχετίζεται με ένα καθημερινό αντικείμενο. Μέσα από ομαδικές συζητήσεις και κοινές παρουσιάσεις επιχειρείται η αναζήτηση των ιδιαίτερων στοιχείων του κάθε φοιτητή/τριας και η ανάπτυξη προσωπικού εκφραστικού ιδιώματος.

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτούν οι  φοιτητές/ήτριες  τις εξής δεξιότητες: Να αξιολογούν την ανάγκη και αξιοποιούν τη μελέτη για την επιστημονική υποστήριξη του καλλιτεχνικού έργου. Να αναπτύσσουν τις αναλυτικές και τις συνθετικές τους ικανότητες. Να αναπτύσσουν τις αντιληπτικές τους  ικανότητες και μυούνται στην επαγωγική σκέψη.
Να εργάζονται αυτόνομα ή ομαδικά σε περιβάλλον διεθνές και διεπιστημονικό για την παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών, το σχεδιασμός και τη διαχείριση νέων έργων
Να συμμετέχουν σε επισκέψεις με σύγχρονα εκθέματα, τα οποία βοηθούν στην αποσαφήνιση της αντιπαράθεσης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος και τον επαναπροσδιορισμός της σχέσης αυτής.
Να ενισχύουν ενεργητικά την εκπαιδευτική τους εμπειρία μέσα από καλλιτεχνικές δράσεις, εικαστικά project, κοινωνικές εκδηλώσεις, συνεργατικού και συμμετοχικού χαρακτήρα

6ο εξάμηνο

Η  σπουδή του 6ο εξάμηνου βασίζεται σε μία θεματική άσκηση που διαρκεί  όλη τη περίοδο του εξαμήνου και αφορά την έννοια του «Τοπίου». Ο τίτλος της θεματικής είναι, «Η Φύση ως τοπίο και οι εκδοχές της  «τοπιογραφίας». Στόχος της άσκησης, είναι οι φοιτητές να αναζητήσουν του τρόπους με τους οποίους θα εκφράσουν μέσα από εικαστικά έργα, μια άλλη, μια νέα εκδοχή της έννοιας του τόπου, στρεφόμενοι στο τοπίο και την τοπιογραφία ως τρόπο αναπαράστασης των τόπων και των ιδιοτήτων τους. Σε μια εποχή,  που οι  μεταβολές στον ορισμό και την απεικόνιση του τοπίου συνοδεύονται από αλλαγές στον τρόπο θέασης, παρατήρησης και αντίληψης της φύσης, οι δυνατότητες των νέων μέσων και η εκτεταμένη εφαρμογή τους για την απόκτηση χωρικών πληροφοριών δημιουργεί την ανάγκη επανεκτίμησης της αναπαράστασης του τόπου, του τοπίου.

7ο εξάμηνο

Η θεματική με την οποία ασχολούνται οι φοιτητές, εξετάζει την έννοια του «Κήπου». Το εξάμηνο οργανώνεται έχοντας σαν στόχο την παραγωγή έργων, με αφορμή  μια σειρά παρουσιάσεων  και διαλέξεων, με θέμα τη Φύση, το Τοπίο και τις σύγχρονες εκδοχές έκφρασης  του.

Το πλαίσιο της θεματικής συμπληρώνεται:

α. με παρουσιάσεις και αναλύσεις  έργων  προερχόμενα από πολλά πεδία έκφρασης που πραγματεύονται  με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την έννοια του «κήπου».

β. Με παρουσιάσεις και συζητήσεις πάνω σε συναφή κείμενα θεωρητικών, μέσω των οποίων καλλιεργείται η διεπιστημονική έρευνα και προσέγγιση του θέματος,  όπως κείμενα των M. Heidegger, M. De Certau, R. Smithson, Φ. Ζήκα, Γ. Μέντζα, Μ. Μαροπούλου, και άλλων.

Οι μαθησιακοί στόχοι της άσκησης είναι:

α. Η  εξερεύνηση των διαδικασιών

( νοηματικές – πρακτικές ) μέσω των οποίων μπορούν  οι φοιτητές να οδηγηθούν στην οργάνωση μιας εικαστικής πρότασης που επικοινωνεί το ζητούμενο της θεματικής.

Το έργο η τα έργα που δημιουργούν οι φοιτητές, θα πρέπει να  είναι αποτελέσματα που απορρέουν  από την εκτεταμένη και διεξοδική έρευνα του θέματος, σε επίπεδο νοηματικό αλλά και πρακτικό.

β. Η επαφή τους με θεωρητικά κείμενα.

γ. Η μύηση των φοιτητών σε εκφραστικές γλώσσες , καλλιτεχνικές πρακτικές, που αφορούν τις εκδοχές της μορφής και του χώρου, το αφηγηματικό ( γραμμικό , μη γραμμικό).

δ. Η  ανάπτυξη μιας δομημένης επιχειρηματολογίας μέσω ενός μικρού κειμένου (300 λέξεις) που θα μπορεί να υποστηρίζει το τελικό έργο.

γ. Επιτόπια έρευνα και καταγραφή σε χώρους που είναι κήποι η μπορεί, η εν δυνάμει να οριστούν ως τέτοιοι .

Η διδακτέα ύλη υποστηρίζεται από σειρά επισκέψεων σε εκθεσιακούς χώρους και μουσεία.

8ο  εξάμηνο

Στο 8ο εξάμηνο οι φοιτητές έχουν την ευχέρεια να συνεχίζουν να εργάζονται πάνω στα εικαστικά αποτελέσματα που έχουν  προκύψει από τη θεματική του προηγούμενου εξαμήνου εξελίσσοντας τα, ή να επιλέξουν να εργαστούν σε κάποια θεματική που τους ενδιαφέρει προσωπικά. Το μάθημα έχει τη μορφή συναντήσεων – συζητήσεων  με κάθε φοιτητή, που σαν στόχο έχουν να εντοπιστούν  και να θεραπεύσουν τα εκφραστικά προβλήματα που προκύπτουν κατά περίπτωση. Οι συναντήσεις αυτές γίνονται σε προσωπικό επίπεδο, αλλά αρκετές φορές και με τη συμμετοχή όλων των φοιτητών του έτους, έτσι ώστε να υπάρχει μια δημιουργική αλληλεπίδραση στην ομάδα. Σκοπός των συζητήσεων αυτών είναι να  γίνονται διορθώσεις και  να  δίνονται  κατευθύνσεις  θεωρητικές αλλά και τεχνικές, που αποσκοπούν σε μια  δομημένη σκέψη  και μια συγκροτημένη εκφραστικά  πράξη, μέσω της οποίας απορρέει ένα άρτια υλοποιημένο εικαστικό έργο.

9ο  εξάμηνο 

Ο διδακτικός στόχος  του εξάμηνου είναι:

α. Η αποσαφήνιση του θέματος της διπλωματικής εργασίας.

β. O καθορισμός του εκφραστικού, νοηματικού και θεωρητικού πλαισίου του προσωπικού έργου των επί πτυχίο φοιτητών, μέσω της συγκριτικής μελέτης παραπλήσιων καλλιτεχνικών περιοχών, από την ιστορία και τη θεωρία της τέχνης.

γ.  H ανάλυση και επεξεργασία των πλαστικών απαιτήσεων της υλοποίησης του προσωπικού ιδιώματος του κάθε φοιτητή κατά περίπτωση, που στόχο έχει την εκπόνηση μιας άρτιας διπλωματικής εργασίας,  που θα  απορρέει εν τέλει από μια εκτεταμένη έρευνα βασισμένη στην θεωρητική έρευνα και την πρακτική εξάσκηση.

10ο  εξάμηνο

Ερευνώντας και κατανοώντας ο φοιτητής σε πολλά επίπεδα το καλλιτεχνικό του έργο, προχωρεί στην εκπόνηση της διπλωματικής του εργασίας η οποία είναι αποτέλεσμα μιας εσωτερικής προσωπικής έρευνας και πειραματισμού, που σαν στόχο έχει τη κατάθεση ενός προσωπικού ιδιώματος μέσω του οπίου αντιλαμβάνεται κατανοεί και επικοινωνεί τα πράγματα.

Το κείμενο θεωρητικής υποστήριξης υλοποιείται σε συνεργασία με φοιτητές του θεωρητικού τμήματος που επιλέγει ο τελειόφοιτος φοιτητής, με στόχο τη δημιουργική συνεργασία των δυο τμημάτων.

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΧΑΝΔΡΗΣ / Καθηγητής

ΦΕΚ 1414/Γ/25.05.2023

O Παντελής Χανδρής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών με δασκάλους τον Δημήτρη Μυταρά και τη Ρένα Παπασπύρου. Έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα 16 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Είναι διευθυντής του 10ου εργαστήριου ζωγραφικής  της ΑΣΚΤ , όπου διδάσκει ως   Καθηγητής.

Για το έργο του, το 1992 βραβεύεται με το 1ο  Βραβείο Ιδρύματος Γιάννη & Ζωής Σπυροπούλου και το 2010 του απονέμεται το 1ο Βραβείο από την AICA Hellas για την έκθεση του με τίτλο «Ens Solum».

Έργα του υπάρχουν στις συλλογές του Ε.Μ.Σ.Τ. της Εθνικής Πινακοθήκης και της Εθνικής Γλυπτοθήκης,  καθώς και σε σημαντικές ιδιωτικές συλλογές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ατομικές  εκθέσεις: 2023 ” Orbital Objects”/2019 “Dragon Kite” 7ης Μπιενάλε Θεσσαλονίκης  / 2017  «Schattenentblösster» / Elika Gallery / Αθήνα.2015 “Stealth” / 2013 “Ζήτημα Πίστης”, γκαλερί Elika Αθήνα. 2010 “O Άνθρωπος είναι ένα νησί” / 2007 “Ens solum” / 2005 “Σχεδόν – μεταξύ” / 2003 “Υπόστασις Ι”, γκαλερί a.antonopoulou.art, Αθήνα. 1999 “MEDLENT”, γκαλερί Επίκεντρο, Αθήνα. 1996 “Παράλληλες Εικόνες”, γκαλερί Καλφαγιάν, Θεσσαλονίκη. 1995 “Οι σημειώσεις του Μαυροπίνακα – Καλειδοσκοπικές Εικόνες” / 1993 “Τρόπαια”, Αίθουσα τέχνης Κρεωνίδης, Αθήνα / 1991 “Ανακατασκευές – Μετασκευές”, γκαλερί Δώμα-Δεσμός, Αθήνα

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

facebook instagram

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΩΛΗΣ / Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ)

ΦΕΚ 314/16.12.2003

Ο Κώστας Τσώλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στην Σχολή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης(1985-1990) και στη Σχολή Γραφικών Τεχνών και Διακοσμητικών Εφαρμογών στα ΤΕΙ Αθήνας(1983-1985).

Ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Εικαστικής Ομάδας Κατάληψη(1986-1990) οργανώνοντας δράσεις/εκθέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό χώρο. Zεί και εργάζεται στην Αθήνα .

Έχει πραγματοποιήσει 14 ατομικές εκθέσεις και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 80 ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από το 2003 ανήκει στο Ειδικό Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην Αθήνα, και από το 2014 στο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό .

Περισσότερα

Προσωπική ιστοσελίδα

Έργα φοιτητών

© ASFA 2024. All rights reserved.