Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) ΑΣΚΤΟ Σύλλογος Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ιδρύθηκε το 2023 και αποτελείται από 32 μέλη. Στόχοι του Σ.Ε.ΔΙ.Π. Α.Σ.Κ.Τ. όπως αναφέρονται στο καταστατικό του είναι οι εξής: α) Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων ως μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών (A.Σ.Κ.Τ.) και η εν γένει αναβάθμιση του επαγγέλματος, καθώς και η νομοθετική κατοχύρωσή του.  β) Η με κάθε πρόσφορο μέσο διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών συμφερόντων των μελών και η προστασία των πολιτικών, συνδικαλιστικών και δημοκρατικών ελευθεριών τους. γ) Η μεταξύ των μελών καλλιέργεια και ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδελφικότητας. δ) Η παροχή κάθε δυνατής υποστήριξης στα μέλη του.  ε) Η διαμόρφωση και η προβολή θέσεων πάνω στα ιδιαίτερα ζητήματα των μελών του Συλλόγου, καθώς και σε θέματα που αφορούν γενικά στο Πανεπιστήμιο και την Ανώτατη Εκπαίδευση. στ) Η διαφώτιση της κοινής γνώμης πάνω στα εργασιακά ζητήματα των μελών του Συλλόγου. ζ) Η συνεργασία με ημεδαπές και αλλοδαπές οργανώσεις, συλλόγους, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες, συναφούς ή άλλου αντικειμένου, για την υπεράσπιση των παραπάνω συμφερόντων. η) Η συνεργασία με όλους τους εργαζόμενους για την προάσπιση των εργασιακών και κοινωνικών κατακτήσεων, για τη διασφάλιση της ελευθερίας τους και την εδραίωση της δημοκρατίας. 

Μέλη Διοικούσας Επιτροπής (προσωρινής)

Ειρήνη Γιαννημάρα (Πρόεδρος)
Αναστάσιος Τριανταφύλλου (Αντιπρόεδρος)
Κωνσταντίνα Σκαπετούλια (Γεν. Γραμματέας)
Χαράλαμπος Ρέτσος (Ταμίας) 
Περικλής Αντωναρόπουλος (Ειδ. Γραμματέας) 

Αριθμός Ε.ΔΙ.Π. ΘΙΣΤΕ & ΤΕΤ: 32

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο συλλόγου: edip-syllogos@asfa.gr


© ASFA 2024. All rights reserved.