ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 
  • Μετακινήσεις για σπουδές (προπτυχιακοί φοιτητές)

Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές του 3ου και 4ου έτους (οι αιτήσεις γίνονται στο 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα). Οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν εγγραφεί επιτυχώς στα δύο πρώτα εξάμηνα σπουδών.  
Ως προς τους φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος:    Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 5ο έτος σπουδών δεν έχουν το δικαίωμα να ενταχθούν στο πρόγραμμα υποτροφιών Erasmus γιατί δεν είναι δυνατόν η ισχύουσα βαθμολογία του ιδρύματος που φιλοξενεί τον φοιτητή να ενταχθεί στη γενική βαθμολογία του, αφού η βαθμολογία κατά το έτος που ετοιμάζει την διπλωματική του εργασία είναι ειδική.  
Στην περίπτωση όμως που ο επιβλέπων καθηγητής θεωρεί ότι η συγκεκριμένη μαθητεία του φοιτητή/τρια στο ξένο Ίδρυμα, ενισχύει την διπλωματική του εργασία μπορεί να προτείνει την συμμετοχή του στο πρόγραμμα.
Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Έχει καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η οποία προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα Erasmus μαζί με την αίτησή του. Λαμβάνονται υπόψη τα μαθήματα του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους στον υπολογισμό του μέσου όρου καθώς και ένας ειδικός αλγόριθμος που χρησιμοποιείται από το 2011.

Μοριοδότηση μέσου όρου

α/α Βαθμολογική επίδοση Μόρια
1 5,00 - 5,99 5
2 6,00 - 6,99 10
3 7,00 – 7,99 15
4 8,00 – 8,99 20
5 9,00 – 9,99 25


2. Είναι πιστοποιημένος γνώστης της Αγγλικής και/ή της γλώσσας της χώρας/προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής στο οποίο επιθυμεί να μεταβεί. (θα συνεκτιμάται δλδ η γνώση της γλώσσας της χώρας ή του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος). Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου.
Μοριοδότηση ξένων γλωσσών: 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Α1 5
Α2 10
Β1 15
Β2 20
C1 25
C2 30

Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια.
Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Μετακινήσεις για σπουδές (προπτυχιακοί φοιτητές)

Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης

Συνυπολογίζονται τα παρακάτω κριτήρια:
  1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/ήτριες του 3ου και 4ου έτους (οι αιτήσεις γίνονται στο 2ο και 3ο έτος αντίστοιχα)
  2. Πιστοποιημένη ξένη γλώσσα της χώρας υποδοχής (ελάχιστο επίπεδο: Β2)
  3. Βαθμολογία (των προηγούμενων ετών)
  4. Αριθμός μαθημάτων  που έχει περάσει ο/η φοιτητής/ήτρια (έως το έτος το οποίο διανύει)
  5. Έτος φοίτησης: προτεραιότητα δίνεται σε φοιτητές/ήτριες μεγαλύτερου έτους, αρκεί να μπορούν να αντιστοιχίσουν επαρκή αριθμό μαθημάτων (τουλάχιστον 20 ECTS στα 30 ECTS ανά εξάμηνο).

  • Μετακινήσεις για σπουδές (μεταπτυχιακοί φοιτητές)
Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι φοιτητές που είναι εγγεγραμμένοι στο πρώτο έτος σπουδών του μεταπτυχιακού, και η μετακίνηση αφορά το δεύτερο έτος σπουδών, κατά προτίμηση το τρίτο εξάμηνο. 

Κριτήρια επιλογής τους είναι τα εξής:

1. Βαθμολογία πρώτου πτυχίου (προπτυχιακός κύκλος)
2. Μέσος όρος βαθμολογίας των μαθημάτων του πρώτου έτους σπουδών στο μεταπτυχιακό, ο οποίος προκύπτει από το πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας που κατατίθεται στο Τμήμα Erasmus μαζί με την αίτησή του.

Μοριοδότηση μέσου όρου
α/α Βαθμολογική επίδοση Μόρια
1 5,00 - 5,99 5
2 6,00 - 6,99 10
3 7,00 – 7,99 15
4 8,00 – 8,99 20
5 9,00 – 9,99 25

3. Είναι πιστοποιημένος γνώστης ξένης γλώσσας του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών: 

Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Α1 5
Α2 10
Β1 15
Β2 20
C1 25
C2 30
Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια
Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

  • Μετακινήσεις για σπουδές (υποψήφιοι διδάκτορες)

Κριτήρια επιλογής είναι τα εξής:

1. Βαθμολογία πρώτου πτυχίου (προπτυχιακός κύκλος) και δεύτερου πτυχίου (μεταπτυχιακού).
2. Πιστοποίηση γνώσης της ξένης γλώσσας του προγράμματος σπουδών του Ιδρύματος υποδοχής. Η πιστοποίηση προκύπτει από αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών ή από βεβαίωση κέντρου ξένων γλωσσών σχετικά με την ολοκλήρωση κύκλου μαθημάτων για την απόκτηση πτυχίου. Η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών συνεκτιμάται.

Μοριοδότηση ξένων γλωσσών
Επίπεδο γλωσσομάθειας Μόρια
Α1 5
Α2 10
Β1 15
Β2 20
C1 25
C2 30

Βεβαίωση ή τίτλος σπουδών γλωσσομάθειας από ιδιωτικό εκπαιδευτικό φορέα ή ιδιώτη διδάσκοντα: 2 μόρια
Προτεραιότητα θα δίνεται σε όσους δεν έχουν ξανασυμμετάσχει στο πρόγραμμα στο παρελθόν καθώς επίσης και στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το ποσοστό συμμετοχής των φοιτητών στο πρόγραμμα έχει ως εξής:

Προπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Εικαστικών Τεχνών --> 70% επί του συνολικού αριθμού των μετακινήσεων
Προπτυχιακοί φοιτητές ΘΙΣΤΕ --> 20% 
Μεταπτυχιακοί φοιτητές κ διδάκτορες --> 10%

Επισημαίνεται πως το Ίδρυμα διατηρεί το δικαίωμα μη αποπληρωμής της επιχορήγησης ή/και επιστροφής μέρους ή ολόκληρου του ποσού που έχει λάβει ο φοιτητής, εφόσον αυτός δεν επιστρέψει τα απαραίτητα για τη μετακίνηση έγγραφα και/ή τις συμφωνηθείσες βάσει της συμφωνίας σπουδών πιστωτικές μονάδες. 


Επικοινωνία

Πειραιώς 256
Τ.Κ. 18233
Αγ. Ι. Ρέντης

210 48 01 260