Διδάσκουσα: Μόνικα Παπά, ΕΔΙΠ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 
3ο έτος/6ο εξάμηνο

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν  οι φοιτητές τα δομικά στοιχεία της  ψυχολογίας  καθώς και ό,τι συνιστά και επηρεάζει τη συμπεριφορά του ανθρώπου σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο, μέσα από μια παιδαγωγική και ανθρωπιστική προσέγγιση. Συνοπτικά θα μελετηθούν: Η έννοια της μάθησης. Μάθηση και ωρίμανση. Έννοια και αρχές της ενθάρρυνσης- αποθάρρυνσης. Η Θεωρία της συμπεριφοράς (behaviorism). Μάθηση με δοκιμή και πλάνη. Μάθηση με υποκατάσταση. Συντελεστική μάθηση. Μορφολογική ψυχολογία. Κοινωνικο-γνωστική μάθηση. Αθροιστική μάθηση. Η Ανάπτυξη (έννοια και χαρακτηριστικά). Η θεωρία της γνωστικής ανάπτυξης του J Piaget. Η διαχείριση των ανθρώπων και η  έρευνα στην εκπαιδευτική ψυχολογία.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ:

Διαλέξεις, παρουσιάσεις με χρήση ΗΥ, ερωτήσεις, διάλογος.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ - Λήψη

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: