Π.Μ.Σ.«Ψηφιακές Μορφές Τέχνης» - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΦΕΚ 3683/ 29.08.2018, τ. Β΄)