Π.Μ.Σ. «Εικονοθεσία, ήχος, επιτέλεση: Καλλιτεχνικές πρακτικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις»  (΄Ιδρυση ΦΕΚ 1717/2018, τ.Β΄)