Π.Μ.Σ. «Εικαστικές Τέχνες»  - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (Απόφαση Συγκλήτου)