Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 4009/2011, η ΜΟ.ΔΙ.Π. της Α.Σ.Κ.Τ. συγκροτήθηκε με απόφαση της Συγκλήτου που ελήφθη στην από 28.01.2020 συνεδρία και αποτελείται από τους:

Τακτικά Μέλη
 1. Βασίλειο Βλασταρά, Αντιπρύτανη Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, ως Πρόεδρο
 2. Παναγιώτη Πούλο, Πρόεδρο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 3. Κωνσταντίνο Βελώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 4. Πολύδωρο Καρυοφύλλη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 5. Ιωάννη Κονταράτο, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 6. Κωνσταντίνο Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 7. Μαρίνα Παππά, Εκπρόσωπο µελών ΕΕΠ
 8. Αγγελική Σβορώνου, Εκπρόσωπο µελών Ε∆ΙΠ
 9. Παύλο Μετσοβίτη, Εκπρόσωπο µελών ΕΤΕΠ
 10. Μαρία Παπαγεωργίου, Εκπρόσωπο διοικητικού προσωπικού
Αναπληρωματικά Μέλη
 1. Νικόλαο Δασκαλοθανάση, Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 2. Μάρκο Γεωργιλάκη, Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 3. Γεώργιο Αλεξανδρίδη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 4. Ιωάννη Μελανίτη, Επίκουρο Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 5. Ασημίνα Κανιάρη, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
 6. Αλέξανδρος Βούτσα, Εκπρόσωπο μελών ΕΕΠ
 7. Κωνσταντίνο Σιαφάκα, Εκπρόσωπο μελών ΕΔΙΠ
 8. Δημήτριο Βανέλλη, Εκπρόσωπο μελών ΕΤΕΠ
 9. Νικόλαο Καναβό, Εκπρόσωπο διοικητικού προσωπικού
Σημείωση: Ο Σύλλογος των Φοιτητών (προπτυχιακών σπουδών) της ΑΣΚΤ δεν ανταποκρίθηκε στο με αριθ. πρωτ. 2311/27.6.2019 έγγραφο του Πρύτανη της ΑΣΚΤ περί ανάδειξης τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των προπτυχιακών φοιτητών.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες της ΑΣΚΤ δεν ανταποκρίθηκαν στο με αριθ. πρωτ. 2312/27.6.2019 έγγραφο του Πρύτανη της ΑΣΚΤ περί ανάδειξης τακτικού και αναπληρωματικού εκπροσώπου των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων.
Καθήκοντα Γραμματέα της ΜΟΔΙΠ έχουν ανατεθεί στην Αναπλ. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών της ΑΣΚΤ, Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.
Η συγγραφή των αποφάσεων των συνεδριάσεων (πρακτικών) του συλλογικού οργάνου της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ ανατίθεται στη διοικητική υπάλληλο που υπηρετεί στη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ, Μαρία Βαγγέλη, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό A΄.