Τακτικά Μέλη

  1. Βασίλειος Βλασταράς, Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας, Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, ως Πρόεδρος
  2. Κωνσταντίνος Βελώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  3. Πολύδωρος Καρυοφύλλης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  4. Ιωάννης Κονταράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  5. Κωνσταντίνος Ιωαννίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  6. Ελεονώρα Βρατσκίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια  του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ
  7. Αλέξανδρος Βούτσας, Εκπρόσωπος µελών ΕΕΠ
  8. Αγγελική Σβορώνου, Εκπρόσωπος µελών Ε∆ΙΠ
  9. Παύλος Μετσοβίτης, Εκπρόσωπος µελών ΕΤΕΠ
  10. Νικόλαος Καναβός, Εκπρόσωπος διοικητικού προσωπικού

Εκπρόσωποι των φοιτητών δεν υποδείχθηκαν.

Καθήκοντα Γραμματέα της ΜΟΔΙΠ έχουν ανατεθεί στην Αναπλ. Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκών Θεμάτων, Μαρία Παπαγεωργίου, μόνιμη υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄.

Η συγγραφή των αποφάσεων των συνεδριάσεων (πρακτικών) του συλλογικού οργάνου της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΚΤ ανατίθεται στη διοικητική υπάλληλο που υπηρετεί στη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ, Ζωή-Άλκηστη Γεωργίου, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό A΄.