ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 


ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών

Το Υποέργο (7) «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Δράσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», της Πράξης «ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ: Εθνική Υποδομή για τις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Τέχνες και Επιστήμες και για την Γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία» με κωδικό ΟΠΣ 5002738, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Σ.Π.Α. και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Υπεύθυνος Υποέργου: Καθηγητής Νίκος Δασκαλοθανάσης

Μέλη της ομάδας του Υποέργου: Μαρία Χατζή, μέλος ΕΔΙΠ ΑΣΚΤ

Γαρυφαλλιά Χριστίνα Δημακοπούλου, εξωτερική συνεργάτις

Οικονομική διαχείριση του Υποέργου: ΕΛΚΕ ΑΣΚΤ

Αντικείμενο και διάρκεια:

Η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ δημιουργείται από την ένωση των δυνάμεων και της τεχνογνωσίας του clarin:el, εθνικού δικτύου Γλωσσικής Τεχνολογίας, και του DARIAH-GR/ΔΥΑΣ, εθνικού δικτύου Ψηφιακών Υποδομών για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες, ελληνικών συνιστωσών των ευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών ESFRI CLARIN και DARIAH και ιδρυτικών μελών των σχετικών ERIC αντιστοίχως. Θέτοντας σε ενιαίο πλαίσιο τις επί μέρους υποδομές που δημιουργήθηκαν μέσω των προηγούμενων έργων CLARIN-EL, DARIAH-ATTIKH και DARIAH-KPHTH, η υποδομή ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ θα αξιοποιήσει και επεκτείνει συνδυαστικά τις δυνατότητες αυτών.

Χρονική Διάρκεια Υποέργου 1/11/2017-31/10/2021 (48 μήνες)

Αντικείμενο του Υποέργου 7 της Πράξης είναι η συμμετοχή της ΑΣΚΤ στην ανάπτυξη της ψηφιακής υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ με Ενότητες Εργασιών (εφεξής απλώς ΕΕ).

Περισσότερες πληροφορίες για τις δράσεις είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Πράξης: https://apollonis-infrastructure.gr/

Ενότητα Εργασιών 1

 Τίτλος EE

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ DARIAH-GR/ΔΥΑΣ

 Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Καταγραφή των διαθέσιμων πηγών δεδομένων, φορέων και προσώπων σε εθνικό επίπεδο.
 • Κατάρτιση μητρώου χρησιμοποιούμενων μεταδεδομένων σε εθνικό επίπεδο.
 • Κατάρτιση μητρώου ερευνητών σε εθνικό επίπεδο.

 Πιο αναλυτικά, η ΕΕ 1 αποσκοπεί στο σχεδιασμό, τη δημιουργία και τη διαχείριση μητρώων δεδομένων και μεταδεδομένων για   συλλογές που αφορούν στην Τέχνη και την Ιστορία της Τέχνης και αναπτύσσονται από ελληνικούς φορείς. Αντικείμενο της ΕΕ   είναι η συσσώρευση τόσο δεδομένων και μεταδεδομένων από συλλογές όσο και η συσσώρευση των αντίστοιχων σχημάτων   μεταδεδομένων σε ένα μητρώο που θα λειτουργεί για την εξασφάλιση διαλειτουργικότητας μεταξύ των αντίστοιχων εφαρμογών   και συστημάτων που παρέχουν σχετικές υπηρεσίες πληροφόρησης.

 Βλ. το μητρώο πόρων ανθρωπιστικών σπουδών εδώ, καθώς και το μητρώο ερευνητών ORCAH εδώ.

 

Ενότητα Εργασιών 2

 Τίτλος EE

 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 Οι στόχοι / τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ΕΕ 2 μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 • Συμβολή στην ανάπτυξη εννοιολογικών σχημάτων στα οποία βασίζονται τα σχήματα μεταδεδομένων.
 • Συμβολή στην ανάπτυξη δομημένων συλλογών όρων (λεξιλογίων) που χρησιμοποιούν οι επιμέρους επιστημονικές κοινότητες για την τεκμηρίωση και διαχείριση πόρων.

 Επί μέρους Ενέργειες της ΕΕ:

 • Συμμετοχή σε συναντήσεις εργασίας, ομάδες προβληματισμού κ.λπ.
 • Εμπλουτισμός λεξιλογίων στα πεδία της Τέχνης και της Ιστορίας της Τέχνης.

 Βλ. το σύστημα διαχείρισης θησαυρών THEMAS εδώ.

 

Ενότητα Εργασιών 3

 Τίτλος EE

 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ DARIAH-EU             

 
 Η ουσιαστική διασύνδεση της εθνικής υποδομής με την ευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή DARIAH-EU πραγματοποιείται μέσω   της συμμετοχής στις ομάδες εργασίας. Οι ομάδες εργασίας εποπτεύονται από τα τέσσερα εικονικά κέντρα τεχνογνωσίας (VCCs),   τα οποία έχουν διακριτό ρόλο και δρουν σε συγκεκριμένη επιστημονική περιοχή το καθένα. Η συμμετοχή της υποδομής             ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ στις δράσεις του DARIAH-EU αποτελεί συνάρτηση της τεχνογνωσίας των μελών της και των ιδιαίτερων στόχων     της ευρωπαϊκής υποδομής.

 Οι στόχοι / τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα και οι επιμέρους ενέργειες της ΕΕ 3 μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

 Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα:

 • Συμβολή μέσω της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ σε δράσεις της ευρωπαϊκής υποδομής DARIAH-EU.

 Επί μέρους Ενέργειες / Εργασίες:

 • Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση της εισφοράς της ΑΣΚΤ στο DARIAH-EU.
 • Εισφορά μητρώων πόρων και μεταδεδομένων στα πεδία της Τέχνης και της Ιστορίας της Τέχνης.

 

Ενότητα Εργασιών 4

 Τίτλος EE

 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

 Στόχοι / Επιδιωκόμενα αποτελέσματα της ΕΕ 4:

 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που θα διασφαλίσουν την επικοινωνία με τις επιστημονικές κοινότητες της χώρας και τη  συμπόρευση της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ με τις διεθνείς εξελίξεις στον τομέα των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών.

 Επί μέρους Ενέργειες / Εργασίες της ΕΕ:

 • Διοργάνωση από την ΑΣΚΤ εκδήλωσης, υπό τη μορφή συνάντησης εργασίας (workshop), με σκοπό τη διάχυση των  αποτελεσμάτων του προτεινόμενου έργου, την ανταλλαγή απόψεων και την παρουσίαση εξελίξεων στο χώρο των  ψηφιακών  ανθρωπιστικών σπουδών.
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων για τις εξελίξεις των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών στα θεματικά πεδία της Τέχνης  και της Ιστορίας της Τέχνης και ανάρτησή τους στη διαδικτυακή πύλη του ΔΥΑΣ και μέσω αυτής στη διαδικτυακή πύλη της  υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.
 • Συγγραφή και επιμέλεια κειμένων για την παρουσίαση της υποδομής ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ.

 Βλ. εδώ κείμενα της ομάδας έργου της ΑΣΚΤ δημοσιευμένα στο ιστολόγιο ΝΗΜΑ του ΔΥΑΣ.