ΑΡΧΙΚΗ

ΙΔΡΥΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΟΔΙΠ

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

ERASMUS+

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αναζήτηση στην ιστοσελίδα

 
 


Τίτλος Πράξης:
«Απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2021-22 στην ΑΣΚΤ»

Τίτλος Πράξης (στα Αγγλικά): Acquisition of Academic Teaching Experience for young Phd holders 2021-2022 in the Athens School of Fine Arts

Κωδ. ΟΠΣ/Κωδ. ΕΛΚΕ: 5130684 - (Κ.Ε. 80066)

Συνοπτική περιγραφή: Η ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία ενός κατόχου διδακτορικού αποτελεί καίριο στοιχείο αξιολόγησης του ακαδημαϊκού του βιογραφικού, αλλά και στοιχείο που ενισχύει τις αναγκαίες δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Η δράση στοχεύει στη βελτίωση των προοπτικών ακαδημαϊκής/ερευνητικής καριέρας των ωφελούμενων μέσω της δυνατότητας απόκτησης διδακτικής εμπειρίας και ταυτόχρονα προσδίδει έναν δυναμικό χαρακτήρα στα προγράμματα σπουδών των Ιδρυμάτων.

Οι ωφελούμενοι της δράσης είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υπό την προϋπόθεση ότι έχουν λάβει το διδακτορικό τους τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης): μετά την 1.1.2010 για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, και δεν κατέχουν: •    θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. • θέση διοικητικού προσωπικού στο Ίδρυμα. • θέση συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, του οικείου Τμήματος πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης. • θέση Ερευνητή/Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής. 

 Το σύνολο των μαθημάτων που δύναται να διδάξει ο ωφελούμενος κατά τη διάρκεια ενός ακαδημαϊκού έτους είναι έως τρία (3), ενώ ο μέγιστος αριθμός μαθημάτων ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο (2). Παραδοτέο είναι η υλοποίηση του/των μαθήματος/ων, η οποία πιστοποιείται βάσει σχετικής βεβαίωσης του Προέδρου του οικείου Τμήματος.

Για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι ωφελούμενοι της Πράξης είναι δεκατρείς (13).

Ημερομηνία έναρξης – λήξης: 01/10/2021 – 30/09/2022

Συνολικός προϋπολογισμός: 113.135,00€

 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Επιστημονική υπεύθυνη: Αντωνία Διάλλα , Καθηγήτρια, adialla@asfa.gr, τηλ. 2104801278

Υπεύθυνη διαχείρισης: Λαμπρινή Κόγου, lkogou@asfa.gr, τηλ. 2103897167