Παιδαγωγική και ψυχολογία της Εκπαίδευσης    
       
Καθηγητής με αντιμισθία: Αντώνιος Δανασσής - Αφεντάκης
     
     
     
  • Παιδαγωγική
    • Σύντομη ιστορική επισκόπηση των θεωριών, των μεθόδων και των συστημάτων της αγωγής. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το φαινόμενο της αγωγής: το μορφώσιμο του ανθρώπου, σκοποί, ιδεώδη, παράγοντες και μέσα αγωγής.
  • Ψυχολογία της Εκπαίδευσης
    • Ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού. Αρχές της μάθησης και εφαρμογή τους στη διδασκαλία. Σύγχρονα διδακτικά συστήματα. Αξιολόγηση.