Θ΄ Εργαστήριο Ζωγραφικής      
       
     
Καθηγητής: Νικόλαος Ναυρίδης  
     
     
     
       
       
  τηλ: 210 4801247