Τρόπος Επίλογης  
     
 

Η σειρά προτεραιότητας αυτών που πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση υποτροφίας επίδοσης ορίζεται με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιτυχίας κατά φθίνουσα σειρά, αφού ληφθεί υπόψη ότι:

 1. Οι υποτροφίες επίδοσης χορηγούνται με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ιδίου του φοιτητή / σπουδαστή, εφόσον το μεν ετήσιο προσωπικό του εισόδημα (καθαρό φορολογητέο) δεν υπερβαίνει τα 11.738, 51 ευρώ (τέσσερα εκατομμύρια δραχμές) και των γονέων του τα 52.824, 65 ευρώ (δεκαοκτώ εκατομμύρια δραχμές) και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του. Το όριο των 44.020, 54 ευρώ προσαυξάνεται κατά 1.467, 35 ευρώ για το κάθε επιπλέον, πέραν του ενός, τέκνο ώς και το τρίτο και κατά 2.934, 70 ευρώ από τέσσερα τέκνα και άνω.
 2. Για την απονομή των βραβείων που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και στη χορήγηση του χρηματικού ποσού των 234,78 ευρώ (ογδόντα χιλιάδων δραχμών) λαμβάνεται υπόψη μόνο η επίδοση του φοιτητή / σπουδαστή που τον κατατάσσει στην πρώτη κατά βαθμολογική σειρά επιτυχίας θέση.

  Φοιτητής / σπουδαστής που η βαθμολογία του τον κατατάσσει πρώτο στις Γενικές Εξετάσεις εισαγωγής και επίδοσης στα εξάμηνα σπουδών του εκάστοτε αναφερόμενου ακαδημαϊκού έτους (εξαιρουμένου του αριστούχου αποφοίτου) είναι δυνατόν να λάβει και την υποτροφία επίδοσης 1.173, 88 ευρώ (τετρακόσιες χιλιάδες δραχμές), εφόσον πληροί και τους όρους των οικονομικών εισοδημάτων.

  Δεν χορηγείται υποτροφία παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές / σπουδαστές που:

  • Το ετήσιο προσωπικό τους εισόδημα καθώς και των γονέων τους υπερβαίνει το ποσό που αναφέρθηκε παραπάνω.
  • Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου.
  • Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ.
  • Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.

Δεν χορηγείται βραβείο παρά μόνο τιμητικός τίτλος στους φοιτητές / σπουδαστές που:

 • Είναι κάτοχοι άλλου πτυχίου.
 • Είναι ομογενείς υπότροφοι του ΙΚΥ.
 • Φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές.
 1. Σε περίπτωση απόλυτης ισοβαθμίας για την κάλυψη της τελευταίας ή των τελευταίων θέσεων υποτροφιών επίδοσης, η υποτροφία χορηγείται σε εκείνον που έχει το χαμηλότερο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα.

  Πλήρης υποτροφία χορηγείται στους φοιτητές / σπουδαστές των οποίων και τα δηλούμενα προσωπικά και οικογενειακά εισοδήματα είναι απολύτως ίσα. (Η υποβολή σχετικών αποδεικτικών κρίνεται αναγκαία.)
  Οι υποψήφιοι που δικαιούνται υποτροφία επίδοσης και βραβείου πρέπει, με βάση την απόλυτη βαθμολογική σειρά επιδόσεως, να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή της Σχολής μέσα σε εύλογη προθεσμία τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση-δήλωση και ειδικό μηχανογραφικό δελτίο του ΙΚΥ.
  • Πλήρες αντίγραφο ή πιστοποιητικό (όχι απόσπασμα) ποινικού μητρώου.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας Οικονομικής Εφορίας μόνο για τις υποτροφίες (πρωτότυπο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο) για το προσωπικό ή και οικογενειακό καθαρό φορολογητέο εισόδημα του φοιτητή / σπουδαστή και των γονέων του ή βεβαίωση ότι δεν υποχρεούνται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης.
  • Πιστοποιητικό βαθμολογίας για τις μονάδες επιτυχίας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Το ανωτέρω υποβάλλεται μόνο από τους πρωτοετείς που επέτυχαν σε άλλο ΑΕΙ/ΤΕΙ και εγγράφηκαν ή μετεγγράφηκαν σε αντίστοιχο, από το οποίο διεκδικούν υποτροφία ή βραβείο.
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι το ποσό των 234, 78 ευρώ (ογδόντα χιλιάδων δραχμών) του βραβείου θα διατεθεί για την αγορά βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου σπουδών του φοιτητή.

Η Γραμματεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει επιπλέον στοιχεία εφόσον θεωρεί ότι θεμελιώνουν το δικαίωμα του φοιτητή / σπουδαστή να λάβει την υποτροφία επίδοσης ή το βραβείο.