Γενικές Προϋποθέσεις  
     
 

Για την απονομή των υποτροφιών και βραβείων οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. Ελληνική Εθνικότητα ή Ιθαγένεια.
  2. Διαγωγή "Κοσμιωτάτη" (για τους πρωτοετείς) και διάκριση στη χρηστότητα και το ήθος.
  3. Η ποινική κατάσταση του υποψηφίου να μην αποτελεί κώλυμα διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 2583/99 (Υπαλληλικός Κώδικας).
  4. Το προσωπικό εισόδημα των υποψηφίων (μόνο για τις υποτροφίες) δεν υπερβαίνει τα 11.738, 81 ευρώ ( τέσσερα εκατομμύρια δραχμές), το δε οικογενειακό τα 52.824, 65 ευρώ (δεκαοκτώ εκατομμύρια δραχμές) ετησίως. Το όριο του οικογενειακού εισοδήματος προσαυξάνεται κατά 1.467, 35 ευρώ (πεντακόσιες χιλιάδες δραχμές) για το κάθε επιπλέον, πέραν του ενός, τέκνο έως και το τρίτο και κατά 2.934, 70 (ένα εκατομμύριο δραχμές) από τέσσερα τέκνα και άνω.
  5. Έχουν επιτύχει με την πρώτη συμμετοχή στις Γενικές εξετάσεις εισαγωγής και έχουν εγγραφεί ως πρωτοετείς στο Τμήμα ή τη Σχολή που εισήχθησαν.

    Φοιτητής / σπουδαστής που, ενώ επέτυχε σε ορισμένο Τμήμα ή Σχολή, μετεγγράφηκε (με πρόβλεψη νόμου) σε αντίστοιχο άλλου ΑΕΙ/ΤΕΙ, διεκδικεί την υποτροφία ή το βραβείο από το Τμήμα ή τη Σχολή όπου τελικά μετεγγράφηκε, εφόσον η βαθμολογία του τον εντάσσει στον καθορισμένο αριθμό θέσεων υποτροφιών ή βραβείων.

  6. Έχουν επιτύχει σε αριθμό μαθημάτων που δεν μπορεί να είναι μικρότερος από το προβλεπόμενο αριθμό μαθημάτων του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών των δύο εξαμήνων του εκάστοτε αναφερόμενου ακαδημαϊκού έτους κάθε τμήματος και ο μέσος όρος βαθμολογίας τους δεν είναι κατώτερος του 6.51 ("Λίαν Καλώς"). Όπου δεν ορίζεται ενδεικτικός αριθμός μαθημάτων, ισχύει ως ενδεικτικός αριθμός αυτός που προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των μαθημάτων όλων των ετών φοιτήσεως διά του αριθμού των ετών φοιτήσεως που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου από το συγκεκριμένο Τμήμα.
  7. Έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται.
  8. Δεν χορηγείται υποτροφία για την επίδοση των φοιτητών / σπουδαστών στα δύο εξάμηνα του τελευταίου έτους σπουδών του τμήματος τους δεδομένου ότι υποτροφία χορηγείται από την εισαγωγή τους σε αυτό με βάση την επίδοσή τους.