Χορήγηση Υποτροφιών και Βραβείων σε Προπτυχιακούς Φοιτητες  
     
 

Στους προπτυχιακούς φοιτητές χορηγούνται υποτροφίες από το ΙΚΥ και βραβεία από το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 2083/92, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2413/17.6.96, με τους εξής όρους:

  • Τα βραβεία, που συνίστανται σε γραπτό δίπλωμα και σε χορήγηση χρηματικού ποσού για την αγορά επιστημονικών βιβλίων του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών του φοιτητή, απονέμονται στον πρώτο επιτυχόντα κατά την πρώτη συμμετοχή του στις εισαγωγικές εξετάσεις, στον πρώτο επιτυχόντα κατά τις προαγωγικές εξετάσεις, εφόσον τις περάτωσε εντός των δύο πρώτων εξεταστικών περιόδων, καθώς και στον αριστούχο απόφοιτο που συγκέντρωσε την μεγαλύτερη βαθμολογία για πτυχίο, με τον όρο ότι δεν έχει υπερβεί το σύνολο των ετών φοίτησης που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου του.
  • Οι υποτροφίες χορηγούνται στους προπτυχιακούς φοιτητές με πρώτο κριτήριο την οικονομική κατάσταση του ίδιου του φοιτητή και των γονέων του και δεύτερο κριτήριο την επίδοσή του, κατ' απόλυτη σειρά επιτυχίας, στις εισαγωγικές ή τις προαγωγικές εξετάσεις κάθε έτους σπουδών.
  • Ο αριθμός των υποτροφιών, το ποσό που θα χορηγείται για την αγορά των βιβλίων ή για την υποτροφία και οι λοιπές λεπτομέρειες απονομής των βραβείων και υποτροφιών, καθώς και το πρόγραμμα και οι κανονιστικές διατάξεις που το διέπουν ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ.