ΣΙΤΙΣΗ

Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας για την παροχή δωρεάν σίτισης στους φοιτητές των Α.Ε.Ι.

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 - 2015