Φοιτητικό Εισιτήριο  
               
 
 1. Όλοι οι φοιτητές της Σχολής δικαιούνται Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΔΕΕ) το οποίο τους δίνει το δικαίωμα έκπτωσης στην τιμή εισιτηρίου των οδικών, σιδηροδρομικών και αεροπορικών μέσων μαζικής μεταφοράς, σύμφωνα με το Π.Δ. 265/85 (ΦΕΚ 99/28.5.1985, τ. α'), και την πράξη 99/90 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΦΕΚ 109/23.8.1990, τ. α').

Η ανωτέρω έκπτωση καθορίζεται στην τιμή εισιτηρίου που ισχύει κάθε φορά για το οικείο μεταφορικό μέσο ως εξής:

  • α. Στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης όπου εδρεύει η Σχολή που φοιτά ο δικαιούχος 25% και στις αστικές συγκοινωνίες της υπόλοιπης Χώρας 25%.
  • β. Στις οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες που συνδέουν την έδρα της Σχολής στην οποία φοιτά ο δικαιούχος με τον τόπο μόνιμης κατοικίας του 50% και στις υπόλοιπες οδικές υπεραστικές συγκοινωνίες της χώρας 25%.
  • γ. Στις σιδηροδρομικές συγκοινωνίες όλης της χώρας 25%.
  • δ. Στις ομαδικές μετακινήσεις με την Ολυμπιακή Αεροπορία στο εσωτερικό 25% επί του εκδρομικού ναύλου της. Για την παροχή της έκπτωσης αυτής η ομάδα που διακινείται πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από δεκαπέντε (15) δικαιούχους φοιτητές.
 1. Δεν δικαιούνται της παροχής αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1286/1982 (ΦΕΚ 119-Α), σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 3 περίπτωση α' του Ν. 1404/1983, οι φοιτητές ΑΕΙ και οι σπουδαστές ΤΕΙ που έχουν καταταγεί σαν πτυχιούχοι Ανώτατης Σχολής ή σαν φοιτητές ΑΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7, 8, 9 και 10 του Ν. 1286/1982.
 2. Οι αναφερόμενες εκπτώσεις παρέχονται στον δικαιούχο για όλο το ακαδημαϊκό έτος και για τόσα έτη όσα απαιτούνται για την κανονική διάρκεια των σπουδών του προσαυξημένα κατά το ήμισυ.
 3. Το ΔΕΕ είναι αυστηρά προσωπικό για τον δικαιούχο. Η έκδοση νέου ΔΕΕ σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του για οποιονδήποτε λόγο γίνεται μετά δύο μήνες από την ημέρα που δηλώνεται στη Γραμματεία της Σχολής η περίπτωση της απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του για τη διενέργεια της σχετικής έρευνας.
 4. Ο κάτοχος ΔΕΕ είναι υποχρεωμένος να καταθέσει το ΔΕΕ στην υπηρεσία που το χορήγησε την ημέρα που επέρχεται η διακοπή της παροχής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του αναφερόμενου Διατάγματος.
 5. Η παροχή της μειωμένης τιμής εισιτηρίου διακόπτεται όταν ο δικαιούχος:
  • στρατευθεί και για όσο χρόνο διαρκεί η στράτευσή του,
  • αναστείλει τις σπουδές του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 29 του Ν. 1268/82 και της παρ. 10 του άρθρου 27 του Ν. 1404/1983,
  • συμπληρώσει το ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 1 του σχετικού Διατάγματος,
  • γίνει πτυχιούχος,
  • χάσει τη φοιτητική ή σπουδαστική του ιδιότητα για οποιονδήποτε λόγο.
 6. Ο χρόνος διακοπής της παροχής των περιπτώσεων α' και β' της προηγούμενης παραγράφου δεν προσμετρείται στο ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 1 του αναφερόμενου Διατάγματος.

  Κατ' εξαίρεση ο προαναφερόμενος χρόνος προσμετρείται στο ανώτατο όριο διάρκειας της παροχής, όταν ο δικαιούχος δεν παραδώσει το ΔΕΕ στην υπηρεσία που του το χορήγησε σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 2 του προαναφερόμενου Διατάγματος.