ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ  
               
  Το κράτος έχει θεσπίσει τη δωρεάν χορήγηση σ' όλους τους φοιτητές πανεπιστημιακών συγγραμμάτων. Τα συγγράμματα παραδίδονται στους δικαιούχους φοιτητές, αφού αυτοί υπογράψουν σε σχετική κατάσταση.
Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών χορηγεί στους φοιτητές υλικά για τις ανάγκες των σπουδών τους, εφόσον υπάρχουν πιστώσεις.