Άρθρο 16
             
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ        
       
 
 1. Το παρόν πρόγραμμα σπουδών ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 και ρυθμίζει τις σπουδές των φοιτητών για τους οποίους το ακαδημαϊκό έτος 1986-87 αποτελεί το πρώτο έτος σπουδών, καθώς και των φοιτητών που θα εγγραφούν κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη.
 2. Στους φοιτητές οι οποίοι κατά την έναρξη του παρόντος προγράμματος διανύουν το Β', Γ, Δ' και Ε' έτος σπουδών, θα χορηγείται το νέο πτυχίο καθώς και το ειδικό φύλλο σπουδών, στο οποίο θα αναγράφονται τα μαθήματα που παρακολούθησαν και τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκαν. Οι φοιτητές αυτοί βαθμολογούνται στα εργαστηριακά μαθήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14.
 3. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας οφείλουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα: Ιστορία της Τέχνης, Θεωρία του Χώρου / Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία και την Αισθητική
  Η παρακολούθηση θα βεβαιωθεί στο φύλλο σπουδών.
 4. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας μπορούν να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν:
  • Σε ένα ή περισσότερα συμπληρωματικά μαθήματα.
  • Σε ένα ή το πολύ δύο κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα.
  • Σε δύο εξαμηνιαία κατ' επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα.
   Ο βαθμός προόδου αναγράφεται στο φύλλο σπουδών.
  • Σε ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα.
 5. Διευκρινίζεται ότι οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας δεν είναι υποχρεωμένοι να επιλέξουν, να παρακολουθήσουν ή να εξεταστούν σε κανένα από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Οι φοιτητές αυτής της κατηγορίας που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν την υποχρέωση να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε όλα τα μαθήματα της παραγράφου 3 και στα τρία μαθήματα:
  • Παιδαγωγική
  • Ψυχολογία της εκπαίδευσης
  • Διδακτική της Τέχνης Τα μαθήματα με τα στοιχεία α' και β' αντικαθιστούν τον γνωστικό κύκλο του μαθήματος των Στοιχείων Ψυχολογίας και Παιδαγωγικής, όπως αυτός καθοριζόταν στο προγενέστερο πρόγραμμα. Ο βαθμός προόδου αναγράφεται στο φύλλο σπουδών του φοιτητή.
 6. Οι φοιτητές που δεν διδάχτηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1986-1987 και 1987-88 τα υποχρεωτικά μαθήματα Στοιχεία Φωτογραφίας και Ξένη Γλώσσα δεν υποχρεούνται να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σ' αυτά. Μπορούν όμως, αν το επιθυμούν, σε περίπτωση που τα μαθήματα αυτά διδαχτούν στη Σχολή κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη, να τα παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σ' αυτά.
 7. Οι δευτεροετείς φοιτητές που δεν διδάχτηκαν κατά τα ακαδημαϊκά έτη 1988-1989, 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992, 1992-1993, 1993-1994, 1994-1995, 1995-1996, 1996-1997, 1997-1998 και 1998-1999 το υποχρεωτικό μάθημα «Στοιχεία Φωτογραφίας» δεν υποχρεούνται να το παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σ' αυτό. Μπορούν όμως, αν το επιθυμούν, να το παρακολουθήσουν κατά τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη και να εξεταστούν σ' αυτό.
 • Η βαθμολογία φοιτητών που έχει εκφραστεί στην παλαιότερη κλίμακα από 1 έως 10 διαμορφώνεται στη νέα κλίμακα από 1 έως 30.