Άρθρο 15
   
  ΑΠΟΝΟΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥ  
     
 
  1. Το πτυχίο της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με κατευθύνσεις τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική χορηγείται μόνον όταν ο φοιτητής περατώσει με επιτυχία τις εξετάσεις του σε όλα τα μαθήματα. Το πτυχίο υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Γραμματέα της Σχολής.
  2. Τον τύπο του πτυχίου εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματος της Σχολής.