Άρθρο 13
   
  ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣTOΥΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ  
     
 
  1. Οι φοιτητές της Σχολής μπορούν να πραγματοποιούν ομαδικές ασκήσεις στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της, ύστερα από εισήγηση του Καθηγητή του οικείου Εργαστηρίου στο οποίο φοιτούν. Η διάρκεια των ασκήσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι ημέρες τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Μαΐου όσο και κατά το διάστημα των θερινών διακοπών, δηλαδή από 1ης Ιουλίου μέχρι 31 Αυγούστου. Στις οργανωμένες αυτές αποστολές, οι φοιτητές συνοδεύονται από μέλος ή μέλη του ΔΕΠ της Σχολής.
  2. Οι αιτήσεις για παραμονή στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της Σχολής καταχωρούνται στο σχετικό βιβλίο της Σχολής και ικανοποιούνται κατά προτεραιότητα.
  3. Κατά το διάστημα της παραμονής του ο φοιτητής είναι υποχρεωμένος να πραγματοποιήσει ασκήσεις πάνω σε θέματα που καθορίζει το ΔΕΠ του Εργαστηρίου στο οποίο φοιτά. Οι ασκήσεις είναι υποχρεωτικές κατά το διάστημα της παραμονής στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς.
  4. Η Σχολή, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, μπορεί να καταβάλει το σύνολο ή μέρος των δαπανών για τη μετακίνηση και διατροφή των φοιτητών.
  5. Τα οδοιπορικά και τα εκτός έδρας έξοδα των εντεταλμένων συνοδών των οργανωμένων αποστολών καταβάλλονται από τη Σχολή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τα έξοδα αυτά βαρύνουν τον προϋπολογισμό της Σχολής.
  6. Ειδικός Κανονισμός προβλέπει τα σχετικά με τη λειτουργία των Καλλιτεχνικών Σταθμών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.