Άρθρο 12
   
  ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΜΕΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  
     
 
  1. Οι φοιτητές που έχουν περατώσει το Α' έτος σπουδών καθώς επίσης και οι φοιτητές οποιουδήποτε έτους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε Εργαστήρια άλλων Τομέων της Σχολής μπορούν να καταθέσουν σχετική δήλωση στη Γραμματεία της Σχολής από 16 έως 30 Σεπτεμβρίου.
  2. Ειδική Εξεταστική Επιτροπή που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και απαρτίζεται από μέλη του ΔΕΠ των Εργαστηρίων της Σχολής κρίνει και αποφασίζει για την εγγραφή του φοιτητή στο δεύτερο έτος σπουδών των Εργαστηρίων του Τομέα.