Άρθρο 10
   
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ  
     
 
  1. Κάθε φοιτητής εκπονεί στο χώρο του Εργαστηρίου στο οποίο φοιτά και παραδίδει εμπρόθεσμα τις σπουδαστικές εργασίες που προδιαγράφονται από τον Καθηγητή του Εργαστηρίου.
  2. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και στο διάστημα από 10 έως 15 Ιουνίου στο χώρο κάθε εργαστηρίου ή σε άλλο κατάλληλο χώρο της Σχολής παρουσιάζονται μερικές από τις εργασίες των φοιτητών του Εργαστηρίου. Τις εργασίες επιλέγει το ΔΕΠ του οικείου Εργαστηρίου.
  3. Οι διπλωματικές εργασίες των τελειοφοίτων, αφού κριθούν και βαθμολογηθούν από την Εξεταστική Επιτροπή, παρουσιάζονται σε κατάλληλους χώρους της Σχολής επί πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες.
  4. Η Γραμματεία της Σχολής ενημερώνει με ανακοίνωσή της τους φοιτητές της Σχολής σχετικά με τις ημερομηνίες παρουσίασης των έργων και μεριμνά για την απρόσκοπτη λειτουργία των χώρων όπου εκτίθενται τα έργα κατά το διάστημα αυτό.