Άρθρο 9
   
  ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
     
 
 1. Οι πτυχιακές εξετάσεις των φοιτητών για την απόκτηση πτυχίου με κατεύθυνση τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική ή τη Χαρακτική διεξάγονται στο τέλος του έτους των σπουδών και στο διάστημα από 1ης έως 10 Ιουνίου. Ορίζεται και β' εξεταστική περίοδος που αρχίζει πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου.
 2. Οι Καθηγητές των Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής ένα (1) μήνα πριν από την ημερομηνία των εξετάσεων ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών του Εργαστηρίου τους, οι οποίοι θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις.
 3. Η Γραμματεία της Σχολής ανακοινώνει στους τελειόφοιτους που πρόκειται να κριθούν την ημερομηνία κατά την οποία θα διεξαχθούν οι κρίσεις.
 4. Κάθε τελειόφοιτος είναι υποχρεωμένος να ετοιμάσει, κατά τη διάρκεια του Ε' έτους σπουδών, τη διπλωματική του εργασία, το θέμα της οποίας επιλέγεται από το φοιτητή σε συνεργασία και συνεννόηση με τον διδάσκοντα Καθηγητή.
 5. Για την απόκτηση πτυχίου, ο τελειόφοιτος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει τα ακόλουθα:
  α. επιλογή από τις εργασίες των προηγούμενων ετών και
  β. τη διπλωματική του εργασία.
 6. Τις υποβαλλόμενες από το φοιτητή εργασίες καθώς και τη διπλωματική του εργασία τις παρουσιάζει στην Εξεταστική Επιτροπή ο οικείος Καθηγητής.
 7. Την Εξεταστική Επιτροπή των πτυχιακών εξετάσεων αποτελούν οι Καθηγητές των Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής. Τα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής και ο οικείος Καθηγητής βαθμολογούν ταυτόχρονα τη διπλωματική εργασία.
 8. Ο τελειόφοιτος έχει το δικαίωμα να αναπτύξει, προφορικά ή γραπτά, στα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής, πριν από την κρίση και βαθμολογία της διπλωματικής του εργασίας, τον ευρύτερο προβληματισμό του και συνάμα να αναφερθεί στη διπλωματική του εργασία.
 9. Επιτυχών στις εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου θεωρείται ο τελειόφοιτος που πήρε βαθμό τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ. Ο βαθμός του πτυχίου προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14.
 10. Ο τελειόφοιτος που δεν έκανε χρήση της α' εξεταστικής περιόδου για την απόκτηση πτυχίου μπορεί να κριθεί στη β' εξεταστική περίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους.
 11. Ο τελειόφοιτος που δεν συγκεντρώνει κατά την α' εξεταστική περίοδο του μηνός Ιουνίου τον απαιτούμενο βαθμό για την απόκτηση πτυχίου μπορεί να επανέλθει για να κριθεί κατά την β' εξεταστική περίοδο του μηνός Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Αν αποτύχει ξανά, προσέρχεται κατά την α' εξεταστική περίοδο του επόμενου έτους, και ούτω καθεξής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7.
 12. Η Εξεταστική Επιτροπή έχει δικαίωμα να επιλέξει ένα τουλάχιστον έργο από τη διπλωματική εργασία κάθε τελειόφοιτου για τον εμπλουτισμό της Πινακοθήκης της Σχολής.