Άρθρο 8
   
  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
     
 
  1. Στα θεωρητικά μαθήματα οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση όλων των εξεταστικών περιόδων που αντιστοιχούν στα προπτυχιακά έτη σπουδών.
  2. Οι φοιτητές εξετάζονται στην ύλη του μαθήματος που διδάσκονται κατά το έτος που φοιτούν σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα του Τομέα Θεωρητικών Σπουδών.
  3. Οι εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα διεξάγονται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου.
  4. Οι εξετάσεις στα μαθήματα της Ιστορίας της Τέχνης, της θεωρίας του Χώρου / Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, της Εισαγωγής στη Φιλοσοφία και την Αισθητική και της Ξένης Γλώσσας είναι γραπτές ή προφορικές ή γραπτές και προφορικές.
  5. Οι εξετάσεις στα μαθήματα της Παιδαγωγικής και της Ψυχολογίας της Εκπαίδευσης είναι γραπτές ή προφορικές.
  6. Οι εξετάσεις στο μάθημα της Διδακτικής της Τέχνης είναι γραπτές και πρακτικές.
  7. Οι εξετάσεις στα υπόλοιπα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα είναι γραπτές ή προφορικές.
  8. Ο φοιτητής που συγκεντρώνει βαθμό προόδου τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ σε κάθε θεωρητικό μάθημα θεωρείται επιτυχών.
  9. Οι καθηγητές των θεωρητικών μαθημάτων καταθέτουν στη Γραμματεία της Σχολής μέχρι τις 30 Ιουνίου ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών που εξετάστηκαν στο μάθημά τους. Στον κατάλογο αναγράφεται και ο βαθμός προόδου των φοιτητών.
  10. Οι φοιτητές που δεν προσέρχονται να εξεταστούν ή δεν συγκεντρώνουν βαθμό προόδου τουλάχιστον ΚΑΛΩΣ είναι υποχρεωμένοι να επανεξεταστούν στην ύλη που διδάχτηκαν σε μια από τις επόμενες εξεταστικές περιόδους.