Άρθρο 7
   
  ΕΤΗΣΙΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ  
     
 
 1. Οι φοιτητές που φοιτούν στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής κρίνονται στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και στις περιόδους Ιουνίου και Σεπτεμβρίου που αντιστοιχούν στο έτος στο οποίο φοιτούν.
 2. Στο τέλος κάθε διδακτικού έτους και στο διάστημα από 1ης μέχρι 5 Ιουνίου οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν στον καθηγητή του Εργαστηρίου στο οποίο φοιτούν τις εργαστηριακές ασκήσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του έτους. Μπορούν ακόμη να παραδώσουν και εργασίες που πραγματοποίησαν εκτός Εργαστηρίου.
 3. Τις υποβαλλόμενες από τους φοιτητές ασκήσεις και εργασίες κρίνει ο καθηγητής του Εργαστηρίου. Ο καθηγητής συνεκτιμά τις απόψεις των μελών του ΔΕΠ του Εργαστηρίου του, την επαρκή παρακολούθηση κατά το α' και β' εξάμηνο, την εργατικότητα και την απόδοση, καθώς και την ποιοτική στάθμη των ασκήσεων και εργασιών κάθε φοιτητή του Εργαστηρίου και αποφαίνεται
  • α. για τους φοιτητές που διακρίθηκαν κατά σειρά επιτυχίας, οι οποίοι μπορούν να διεκδικήσουν την παρεχόμενη από το ΙΚΥ υποτροφία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
  • β. για τους φοιτητές οι οποίοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο επόμενο έτος
  • γ. για τους φοιτητές που θα επανακριθούν κατά τη β' εξεταστική περίοδο
  • δ. για τους φοιτητές που θα επαναλάβουν τα μαθήματα του ίδιου έτους επειδή δεν έχουν επαρκή παρακολούθηση.
 4. Οι κρίσεις της β' εξεταστικής περιόδου διεξάγονται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου. Ο επανεξεταστέος φοιτητής που προσέρχεται τον Σεπτέμβριο, οφείλει να παρουσιάσει στα μέλη του ΔΕΠ του Εργαστηρίου του εκτός από τις εργασίες, τις οποίες είχε προσκομίσει κατά τις κρίσεις της περιόδου Ιουνίου, και νέες συμπληρωματικές εργασίες που πραγματοποίησε στο χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο εξεταστικών περιόδων.
 5. Το ΔΕΠ του Εργαστηρίου μπορεί να υποβάλει τον επανεξεταστέο φοιτητή σε δοκιμαστική άσκηση, την οποία εκπονεί στο χώρο του Εργαστηρίου. Το είδος της άσκησης που πρέπει να εκπονήσει ο επανεξεταστέος φοιτητής καθορίζεται με ανακοίνωση που υπογράφει ο υπεύθυνος καθηγητής του Εργαστηρίου.
 6. Το ΔΕΠ του Εργαστηρίου εισηγείται για τις εργασίες που προσκομίζει ο επανεξεταστέος φοιτητής, καθώς και για την ποιότητα της δοκιμαστικής άσκησης που εκπονεί ο φοιτητής στο Εργαστήριο. Ο καθηγητής του Εργαστηρίου κρίνει σύμφωνα με την παράγραφο 3 αν ο επανεξεταστέος φοιτητής μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του το επόμενο έτος ή αν πρέπει να επαναλάβει τα εργαστηριακά μαθήματα του ίδιου έτους.
 7. Ο φοιτητής που προσέρχεται να κριθεί για πρώτη φορά στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, εκτός από τις εργασίες που είναι υποχρεωμένος να παρουσιάσει, μπορεί, ύστερα από πρόταση των μελών του ΔΕΠ του Εργαστηρίου και τη σύμφωνη γνώμη του καθηγητή, να υποβληθεί και σε δοκιμαστική άσκηση (παράγραφοι 4 και 5).
 8. Ο επανεξεταστέος φοιτητής που δεν προσέρχεται να κριθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παραγράφους 4, 5, 6 και 7 του παρόντος άρθρου θεωρείται αποτυχών και επαναλαμβάνει τα μαθήματα του ίδιου έτους κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.
 9. Οι καθηγητές των Εργαστηρίων καταθέτουν στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου στη Γραμματεία της Σχολής ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών του Εργαστηρίου τους οι οποίοι κρίθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α, β, γ και δ της παραγράφου 3.