Άρθρο 2
             
  ΕΓΓΡΑΦΕΣ  
 
  1. Οι εγγραφές των φοιτητών γίνονται μέσα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου.
  2. Οι επιτυχόντες στις εισαγωγικές εξετάσεις της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών υποβάλλουν στη Γραμματεία της Σχολής δήλωση, στην οποία αναφέρουν κατά σειρά προτίμησης τα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
  3. Οι εγγραφές των επανεξεταστέων στα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται μέσα στο πρώτο πενθήμερο από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Οι εγγραφές άλλων κατηγοριών φοιτητών γίνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις.
  4. Ο αριθμός των πρωτοετών φοιτητών που θα γίνουν δεκτοί σε ένα Εργαστήριο προσδιορίζεται, κάθε έτος, από τον αντίστοιχο Τομέα στον οποίο υπάγεται το Εργαστήριο. Αν ο αριθμός των δηλώσεων εγγραφής σε ένα ορισμένο Εργαστήριο υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Εργαστηρίου, η κατάταξη σ' αυτό γίνεται με κλήρωση, και οι υπόλοιποι φοιτητές κατανέμονται με βάση τη σειρά προτίμησης εργαστηρίων που δήλωσαν στην αίτησή τους.
  5. Αν ο αριθμός των δηλώσεων εγγραφής σε ένα κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα υπερβαίνει τη δυναμικότητα του Εργαστηρίου, η κατάταξη σ' αυτό γίνεται με κλήρωση, και οι υπόλοιποι φοιτητές κατανέμονται στα εργαστήρια για το κατ' επιλογήν υποχρεωτικό εργαστηριακό μάθημα σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης που δήλωσαν στην αίτησή τους.