Πρόγραμμα Σπουδών

Διάρκεια Σπουδών - Πτυχίο
Εγγραφές
Διδασκόμενα Μαθήματα
για την Απόκτηση Πτυχίου
Περιεχόμενα των μαθημάτων
Συμπληρωματικά
Υποχρεωτικά Μαθήματα
Κατ' Επιλογήν Υποχρεωτικά
Εργαστηριακά Μαθήματα
Θεωρητικές Σπουδές για
την Άσκηση της Διδασκαλίας
της Τέχνης
Ετήσιες Κρίσεις στα
Εργαστηριακά Μαθήματα
Εξετάσεις στα Θεωρητικά
Μαθήματα
Πτυχιακές Εξετάσεις
Σπουδαστικές Εργασίες
Διακίνηση Φοιτητών στα Καλλιτεχνικά Εργαστήρια
Αλλαγή Τομέα Σπουδών
Ασκήσεις στους Καλλιτεχνικούς Σταθμούς της Σχολής
Βαθμολογία
Απονομή Πτυχίου
Μεταβατικές Διατάξεις