1. Η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών είναι κυρίως εργαστηριακή σχολή. Κύρια λοιπόν διδακτική μονάδα είναι το Εργαστήριο, στο οποίο ο φοιτητής διδάσκεται όλα τα σχετικά με την έννοια και την πρακτική της Τέχνης που μαθαίνει. Το εργαστήριο του μεταδίδει όχι μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά και μια ορισμένη αντίληψη για την Τέχνη, αντίληψη η οποία συγκρούεται ενδεχομένως με κάποια άλλη, εξίσου νόμιμη, που εκφράζεται στη διδασκαλία άλλου Εργαστηρίου. Για να αποφευχθεί η μονότροπη και ίσως δογματική διδασκαλία και για να εξασφαλίσει ο φοιτητής ελευθερία στις προσωπικές του επιλογές, το Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών του δίνει το δικαίωμα όχι μόνο να επιλέγει, αλλά και να αλλάζει Εργαστήριο (Άρθρα 11 και 12 της Πρυτανικής Πράξης αριθ. 1096/18.3.1986 «Πρόγραμμα Σπουδών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών», ΦΕΚ 326/15.5.1986, τ. Β').
 2. Οι εξετάσεις διέπονται από τα άρθρα 7, 8, 9 και 14 του Προγράμματος Σπουδών. Επισημαίνεται ότι στις ετήσιες τμηματικές εξετάσεις των Εργαστηρίων Ζωγραφικής, Γλυπτικής ή Χαρακτικής οι φοιτητές δεν βαθμολογούνται, αλλά κρίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπουν τα παραπάνω άρθρα. Βαθμολογούνται, όμως, στις πτυχιακές εξετάσεις.
 3. Εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα στην κατεύθυνση που ακολουθεί ο φοιτητής (δηλ. Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική), είναι υποχρεωμένος να παρακολουθήσει και να εξεταστεί στα ακόλουθα:
  • στα συμπληρωματικά υποχρεωτικά μαθήματα
  • στα κατ' επιλογήν υποχρεωτικά εργαστηριακά μαθήματα. Τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Υλικά και Τεχνολογία Υλικών, Ξένη Γλώσσα) σκοπό έχουν να εφοδιάσουν τους φοιτητές με τις απαραίτητες βασικές γνώσεις και διδάσκονται στα δύο πρώτα έτη σπουδών.
  Τα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Χαρακτική, Γλυπτική, Νωπογραφία και Τεχνική των Φορητών Εικόνων, Ψηφιδωτό, Σκηνογραφία, Φωτογραφία, Γραφικές Τέχνες, Πολυμέσα-Υπερμέσα) επιτρέπουν στον φοιτητή να διευρύνει τις γνώσεις του.
 4. Τα εργαστηριακά μαθήματα συμπληρώνουν τα θεωρητικά μαθήματα:
  καθώς και δύο εξαμηνιαία κατ' επιλογήν υποχρεωτικά θεωρητικά μαθήματα που επιλέγονται από τα ακόλουθα:
 • Οι φοιτητές που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της Τέχνης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν στα εξής δύο εξαμηνιαία μαθήματα:
και στο ετήσιο μάθημα :
 1. Οι φοιτητές οφείλουν να δώσουν μεγάλη σημασία στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας. Θα μπορέσουν έτσι να διαβάσουν βιβλία και έντυπα σχετικά με τον κλάδο στον οποίο ειδικεύονται και να κάνουν ενδεχομένως μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τα μαθήματα της ξένης γλώσσας είναι υποχρεωτικά.
 2. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.
 3. Η επιστημονική εμβάθυνση και ειδίκευση σε θεωρητικά κυρίως θέματα μεθοδεύεται με προαιρετικά σεμινάρια. Τα μέλη του σεμιναρίου ερευνούν πηγές και βιβλιογραφία για να συνθέσουν, με τη βοήθεια του υπεύθυνου καθηγητή, μικρές εργασίες που ανακοινώνουν στις σεμιναριακές συναντήσεις. Χάρη στα σεμινάρια ο φοιτητής εξοικειώνεται με συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές, με βασικά εργαλεία γνώσης και ερευνητικές τεχνικές, ασκείται στην επιστημονική γραφή, που πρέπει να τη χαρακτηρίζει η αμερόληπτη οργάνωση και ερμηνεία των δεδομένων, η εκφραστική σαφήνεια, η ακρίβεια και η οικονομία.
  Τα σεμινάρια οργανώνουν οι υπεύθυνοι για τη διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων, εφόσον κρίνουν ότι υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.
 4. Η Σχολή οργανώνει εκδηλώσεις με θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος (λ.χ. πλαστικές τέχνες, μουσική, λογοτεχνία, θέατρο, κινηματογράφο κτλ.).
 5. Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων ανακοινώνεται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους.