Άρθρο 12              
  Εισαγωγή Κυπρίων  
               
 
  1. Οι ομογενείς από την Κύπρο, ανεξάρτητα από την υπηκοότητα τους και τον τόπο κατοικίας ή διαμονής τους, εισάγονται στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και σε ποσοστό 7% επί πλέον του οριζόμενου κάθε χρόνο αριθμού εισακτέων, κατόπιν εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στην Κύπρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
  2. Για το σκοπό αυτό η Γενική Συνέλευση του Τμήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών συγκροτεί το μήνα Ιούνιο κάθε χρόνο εξεταστική επιτροπή από τρεις ελληνικής καταγωγής καλλιτέχνες πτυχιούχους Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών με τους αναπληρωτές τους.
  3. Ονομαστικός πίνακας των επιτυχόντων αποστέλλεται με τη φροντίδα του Υπουργείου Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας το μήνα Σεπτέμβριο στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και κοινοποιείται επίσης στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.