Άρθρο 11
             
  Έκδοση αποτελεσμάτων, πρόσκληση και διαδικασία εγγραφής  
               
 
  1. Πίνακας των αποτελεσμάτων των εισιτηρίων εξετάσεων αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.
  2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων μπορεί να αποφασίζει την έκθεση των έργων των επιτυχόντων για τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες.
  3. Η Σχολή υποβάλλει στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων ονομαστικό πίνακα εκείνων που εισάγονται στη Σχολή και τον δημοσιεύει σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας, καλώντας τους να προσέλθουν στη Σχολή για εγγραφή σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης.
  4. Για την εγγραφή στη Σχολή απαιτείται ο τίτλος απόλυσης του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος. Εφόσον κατατεθεί ο πρωτότυπος τίτλος μπορεί να αποσυρθεί με την κατάθεση αντίστοιχου αποδεικτικού. Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση σε απλό χαρτί για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.
  5. Εκείνοι που δεν μπόρεσαν να ασκήσουν το από το αποτέλεσμα των εισιτηρίων εξετάσεων δικαίωμα εγγραφής τους μέσα στην προθεσμία που έχει ορισθεί για το έτος αυτό έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση εγγραφής τους μόνο κατά το αμέσως επόμενο έτος και μέσα στην προθεσμία εγγραφής που ορίζεται για το έτος αυτό.
  6. Τα έργα των αποτυχόντων υποψηφίων παραμένουν στη Σχολή ένα εξάμηνο από την έκδοση των αποτελεσμάτων και ύστερα καταστρέφονται αφού συνταχθεί σχετική πράξη.