Άρθρο 10
             
  Βαθμολόγηση των έργων  
               
 
  1. Κάθε μέλος της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων βαθμολογεί με ένα ακέραιο αριθμό το σύνολο των έργων του υποψήφιου από 1 έως 10 με άριστα το βαθμό δέκα (10) και βάση το βαθμό πέντε (5).
  2. Μετά το τέλος της βαθμολόγησης και της εξαγωγής του γενικού βαθμού όλων των υποψηφίων η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
  3. Γενικός βαθμός του υποψηφίου είναι το άθροισμα των βαθμών που συγκέντρωσε από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων διαιρούμενο διά του αριθμού των μελών αυτής.
  4. Ο υποψήφιος για να κριθεί για εισαγωγή πρέπει να έχει συγκεντρώσει γενικό βαθμό τουλάχιστον πέντε (5).
  5. Η εισαγωγή γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας και μέχρι την κάλυψη του καθορισμένου αριθμού εισακτέων.
  6. Οι υποψήφιοι που έχουν συγκεντρώσει γενικό βαθμό ίσο με εκείνον του τελευταίου εισαγομένου εισάγονται ως υπεράριθμοι.
  7. Επανεξέταση, αναβαθμολόγηση ή χορήγηση φωτοαντιγράφων ή φωτογραφιών των έργων του υποψηφίου δεν επιτρέπεται, και η αξιολόγησή τους εναπόκειται στην αντικειμενική και δίκαιη κρίση των μελών της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων.