Άρθρο 8
             
  Διεξαγωγή εξετάσεων  
               
 
  1. Οι απαιτούμενες πινακίδες χορηγούνται στους εξεταζομένους με φροντίδα των Επιτηρητών.
  2. Διαλείμματα κατά τις δοκιμασίες ορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων, που γνωστοποιείται στους υποψηφίους πριν από την έναρξη των εξετάσεων.
  3. Ο υποψήφιος την τελευταία ημέρα των εξετάσεων επιλέγει και παραδίδει τα έργα του, σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. 2) του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.
    Ο υποψήφιος παραδίδει στον Επιτηρητή φάκελο με τα έργα του, καθώς και μικρό αδιαφανή φάκελο, στον οποίο περιέχεται κάρτα με τα στοιχεία του και τον αριθμό έργων που παραδίδει.
    Στη συνέχεια ο Επιτηρητής, παρουσία του υποψηφίου, ελέγχει τα ανωτέρω στοιχεία, σφραγίζει και τους δύο φακέλους, επικολλά τον μικρό στον μεγαλύτερο και τους μονογράφει.
  4. Αφού τελειώσουν οι δοκιμασίες, ο Επιτηρητής συντάσσει πρακτικό όπου αναφέρει γενικά τον τρόπο με τον οποίο έγιναν οι εξετάσεις, τις ανωμαλίες που τυχόν σημειώθηκαν και τις τυχόν κυρώσεις που επιβλήθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.