Άρθρο 7
             
  Έλεγχος προσέλευσης των υποψηφίων και τοποθέτησή τους  
               
 
  1. Οι αίθουσες στις οποίες πρόκειται να διενεργηθούν οι εξετάσεις, καθώς και η κατανομή των υποψηφίων σε ομάδες γνωστοποιούνται στους ενδιαφερόμενους τρεις τουλάχιστον ημέρες ενωρίτερα με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής.
  2. Κάθε υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να είναι παρών κατά την έναρξη των εξετάσεων την πρώτη ημέρα και κατά την παράδοση των εργασιών την τελευταία.
  3. Οι χρησιμοποιούμενες θέσεις στις αίθουσες των εξετάσεων για την τοποθέτηση των διαγωνιζομένων είναι αριθμημένες και σε κάθε υποψήφιο αντιστοιχεί μια θέση.
  4. Κατά την ημέρα της έναρξης των εξετάσεων κάθε υποψήφιος παίρνει κλήρο, ο οποίος προσδιορίζει την αίθουσα και τη θέση στην οποία θα εργασθεί. Αλλαγή θέσεων μεταξύ των υποψηφίων επιτρέπεται μέσα στην ίδια αίθουσα μόνο μετά από κοινή συμφωνία και έγκριση του Επόπτη ή των Βοηθών του.
  5. Κατά την είσοδο των εξεταζομένων στις προκαθορισμένες αίθουσες ελέγχεται από τους επιτηρητές η ταυτότητα των εξεταζομένων, σύμφωνα με το "Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου" και καταγράφεται η παρουσία κάθε υποψηφίου.

Το "Δελτίο ταυτότητας υποψήφιου" τοποθετείται από τον εξεταζόμενο σε εμφανές μέρος της ορισμένης γι' αυτόν θέσης καθ' όλη τη διάρκεια των εξετάσεων.