Άρθρο 6
             
  Επιτροπή Εποπτείας  
               
 
 1. Η Επιτροπή Εποπτείας διαγωνιζομένων αποτελείται από τους Επόπτες, τους Βοηθούς Εποπτών και τους Επιτηρητές.
 2. Ως Επόπτες και Βοηθοί Εποπτών ορίζονται μέλη του Διοικητικού Προσωπικού της Σχολής των κλάδων ΠΕ, ΣΕ ΚΑΔΕ και σε αριθμό ανάλογο με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.
 3. Ως επιτηρητές ορίζονται μέλη:
  • α. του Διοικητικού Προσωπικού της Σχολής
  • β. του ΕΔΤΠ της Σχολής, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Καλών Τεχνών,
  • γ. του Διοικητικού και Διδακτικού Προσωπικού άλλων υπηρεσιών, εκτός εκείνων οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ Καλών Τεχνών.
 4. Ο αριθμός των Επιτηρητών είναι ανάλογος με τον αριθμό των διαγωνιζομένων και των αιθουσών.
 5. Η Επιτροπή Εποπτείας είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων, τον έλεγχο των προσερχομένων σε αυτές και την επιτήρηση των εργαζομένων.