Άρθρο 4
             
  Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων  
               
 
  1. Οι εισιτήριες εξετάσεις διενεργούνται από Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων στην οποία συμμετέχουν τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού της βαθμίδας Καθηγητή και Αναπληρωτή Καθηγητή στους Τομείς Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής. Στην Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ένας (1) εκπρόσωπος από τη βαθμίδα των Επίκουρων Καθηγητών και ένας (1) από τη βαθμίδα των Λεκτόρων, οι οποίοι ορίζονται από τη Σύγκλητο.
    Πρόεδρος της Επιτροπής είναι ο Πρύτανης και Αντιπρόεδρος ο Αντιπρύτανης της Σχολής, εφόσον αυτοί είναι Καθηγητές Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων. Σε αντίθετη περίπτωση, πρόεδρος και αντιπρόεδρος είναι οι αρχαιότεροι από τα μέλη της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων που ανήκουν στη βαθμίδα των Καθηγητών.
  2. Στην Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων δεν μπορεί να συμμετέχει όποιος έχει σύζυγο ή άλλο πρόσωπο με σχέση συγγένειας εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τρίτου βαθμού εξαταζόμενο στις εισιτήριες εξετάσεις. Υπεύθυνη δήλωση για τη μη ύπαρξη κωλύματος υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Επιτροπής.
  3. Τον Πρόεδρο ελλείποντα, απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν ο αρχαιότερος από τους Καθηγητές μέλη της Επιτροπής.
  4. Το λεπτομερές πρόγραμμα, η διάρκεια των εξετάσεων και οι προαιρετικές ή υποχρεωτικές δοκιμασίες των υποψηφίων καθορίζονται με απόφαση της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων και γνωστοποιούνται το αργότερο είκοσι (20) ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολής υποχρεωτικά και προαιρετικά με δημοσίευση περίληψής της σε ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.
  5. Καθήκοντα Γραμματέα της Επιτροπής Εισιτηρίων Εξετάσεων εκτελεί ο Προϊστάμενος της Γραμματείας της Σχολής και, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του, άλλος υπάλληλος που ορίζεται με απόφαση του Πρύτανη της Σχολής.
  6. Η Επιτροπή έχει απαρτία εφόσον τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα.
  7. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων έχει τη γενική ευθύνη για τη διεξαγωγή των εξετάσεων, συγκροτεί την Επιτροπή Εποπτείας που αναφέρεται στο άρθρο 6 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος, ορίζει τα λοιπά αρμόδια για τις εξετάσεις όργανα, δίνει τις αναγκαίες οδηγίες, βαθμολογεί, καταρτίζει και εγκρίνει τον πίνακα με τη βαθμολογία όλων των εξετασθέντων.
  8. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων αποφασίζει για κάθε λεπτομέρεια, που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος.