Άρθρο 3
             
  Απαιτούμενα δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους  
               
 
 1. Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη Γραμματεία της Σχολής από 25 μέχρι και 31 Αυγούστου και περιλαμβάνουν:
  • α. Αίτηση συμμετοχής,
  • β. Τίτλος σπουδών,
  • γ. Δύο (2) μικρές φωτογραφίες του υποψηφίου
  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο
 2. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων προκειμένου να κριθούν για την υπαγωγή τους στην κατηγορία όσων έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση υποβάλλονται στη Σχολή από 1ης μέχρι και 10 Ιουνίου κάθε χρόνο και συνοδεύονται από φάκελο με σχετικές εργασίες.
 3. Η αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι έντυπη και χορηγείται στους υποψηφίους από τη Σχολή.
 4. Με την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής ελέγχονται τα ατομικά στοιχεία του υποψηφίου σύμφωνα με την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριο, που επιδεικνύει στον Γραμματέα της Σχολής.
  Σε περίπτωση που ο υποψήφιος στερείται για οποιονδήποτε λόγο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου επιδεικνύεται πιστοποιητικό του Δήμου ή της Κοινότητας που φέρει επικυρωμένη φωτογραφία του.
 5. Σε κάθε υποψήφιο παραδίδεται πριν από τις εξετάσεις "Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου", το οποίο φέρει επικυρωμένη τη φωτογραφία του, αναγράφει τα ατομικά του στοιχεία και έχει υπογραφεί από τον Γραμματέα της Σχολής.