ΜΟ.ΔΙ.Π

 

Η ΜΟ.ΔΙ.Π της Α.Σ.Κ.Τ. (Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών) αποτελεί δομή του Iδρύματος, η οποία δημιουργήθηκε με σκοπό την οργάνωση, το συντονισμό και την υλοποίηση των διαδικασιών Αξιολόγησης και Διασφάλισης Ποιότητας σε πλήρη εναρμόνιση και συμφωνία με τις απαιτήσεις του θεσμικού πλαισίου που ισχύει στην Ελλάδα (Ν. 4009/2011 και Ν. 3374/2005).

Το Έργο με τίτλο «Mονάδα Διασφάλισης Ποιότητας - ΜOΔΙΠ - ΑΣΚΤ» με MIS 344347 εντάσσεται στο πλαίσιο του ¶ξονα Προτεραιότητας 02 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες Σταδιακής εξόδου», της κατηγορίας Πράξεων 02.72.22.01 «Ανάπτυξη εθνικού συστήματος αξιολόγησης, διασφάλισης της ποιότητας και τεκμηρίωσης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Τακτικά Μέλη

Γεώργιο Χαρβαλιά, Πρύτανη Α.Σ.Κ.Τ. & Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών, ως Πρόεδρο,
Ανδρέα Ιωαννίδη, Αναπληρωτή Πρύτανη & Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης,
Πάνο Χαραλάμπους, Καθηγητή & Πρόεδρο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Γεώργιο Ξηροπαΐδη, Καθηγητή & Πρόεδρο του Τμήματος Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης,
Μάριο Σπηλιόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Γιώργο Χουλιαρά, Καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών,
Αλέξανδρο Βούτσα, Εκπρόσωπο Ειδικού Εκπαιδευτικού & Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.),
Παύλο Μετσοβίτη, Εκπρόσωπο Ειδικού Τεχνικού & Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.),
Κωσταντίνο Πόλια, Εκπρόσωπο των μεταπτυχιακων φοιτιτών, ως μέλη.

Γραμματέας της ΜΟ.ΔΙ.Π. ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου της Α.Σ.Κ.Τ. (συνεδρία 23.5.2013) η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Σημειώνεται ότι ο σύλλογος προπτυχιακών φοιτητών και ο σύλλογος διοικητικών υπαλλήλων της Α.Σ.Κ.Τ. δεν έχουν ορίσει εκπροσώπους στην ΜΟ.ΔΙ.Π. της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, παρά την ενημέρωσή τους από την Γραμματεία της ΜΟ.ΔΙ.Π.

Επικοινωνία:
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Πατησίων 42, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνα: 210 38.97.108, 210-38.97.163
Τηλεομοιότυπο (fax): 210 38.17.156
E-mail: modip[at]asfa[τελεία]gr
Ιστοσελίδα: http://modip.asfa.gr