ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

               
  Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, οι οποίες απαιτούνται για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών έργων και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, για την παροχή επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την έκδοση γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, αλλά και για άλλες σχετικές υπηρεσίες ή δραστηριότητες, που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από τα μέλη του εν ενεργεία επιστημονικού προσωπικού της Α.Σ.Κ.Τ. (ΔΕΠ, ΕΔΠ, ΕΕΠ) ή με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων του Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.  
               
               
  Όργανα Διοικήσεως και Διαχειρίσεως του Λογαριασμού  
               
 
 • Η Επιτροπή Ερευνών αποτελείται από τους:
  • Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών (ο εκάστοτε Αντιπρύτανης της Σχολής)
  • Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών
  • 3 Μέλη
  • και 4 αναπληρωματικά μέλη
 • Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και Υπηρεσιών αποτελείται από τους:
  • Ρολάνδα Τζιαναλού, Προϊσταμένη, τηλ. 210 3836562 και 210 3897127, e.mail: rolanda@asfa.gr
  • Μαρία Φελίδου, τηλ. 210 3897128, e.mail: mfelidou@asfa.gr
 • Η Οικονομική Υπηρεσία του ΕΛΕ αποτελείται από τους:
  • Κωνσταντίνο Χουλιάρα, τηλ. 210 3897126
  • Δημήτρη Πάππα, τηλ. 210 3897130, e.mail: pappas@asfa.gr

Τηλ. 210 3836562 fax. 210 3828028 e.mail: research@asfa.gr